Regulamin i akceptacja umowy

I.1 USŁUGI

Nasze usługi składają się z następujących elementów:

 

I1.1 wynajmowania naszych pojazów ("LOGO lub LOGO´s"), którymi są skutery elektryczne, rowery elektryczne, samochody eletryczne, zbiorczo określane jako "Epojazdy" lub "produkty" .

I1.2 wszelkie inne powiązane urządzenia, konserwację, ładowanie pojazdów elektrycznych, personelu, aplikacji mobilnych, innego oprogramowania i informacji dostarczonych lub udostępnionych przez nas

I1.3 korzystanie z naszej strony internetowej, dostępnej pod adresem www.logo-sharing.pl

 

Niniejsza umowa, wraz z wszelkimi aktualizacjami, dodatkami, dodatkowymi warunkami i wszystkimi naszymi zasadami i polityką stanowią łącznie "umowę" między użytkownikiem a nami.

Wyrażamy zgodę na wypożyczanie produktów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie wartości pieniężne określone w niniejszej umowie uznaje się za denominowane w "PUNKTY", walucie firmy LOGO. Przeliczynik znajduję się pod punktęm III.4

 

W niektórych przypadkach zarówno niniejsza umowa, jak i oddzielne wytyczne, zasady lub warunki użytkowania, określające dodatkowe lub odmienne warunki i / lub warunki będą miały zastosowanie do korzystania przez użytkownika z usług. Warunki dodatkowe są włączone do niniejszej umowy przez odniesienie pisemne. W zakresie, w jakim istnieje konflikt między niniejszą umową a wszelkimi dodatkowymi warunkami, niniejsza umowa będzie kontrolować, o ile warunki dodatkowe nie stanowią inaczej. Korzystając z usług, potwierdzasz i akceptujesz informacje na temat ochrony prywatności LOGO oraz zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie twoich danych zgodnie z tą polityką prywatności.

 

I.2 WYNAJEM I KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW

I.2.1 Jesteś jedynym użytkownikiem usług: zgodnie z punktem I2.3 poniżej dotyczącym ograniczonego użytkowania produktów przez nieletnich, oświadczasz i wyraźnie zgadzasz się, że jesteś jedynym dzierżawcą i odpowiadasz za przestrzeganie wszystkich warunków i postanowień zawartych w niniejszej umowie. Rozumiesz, że kiedy aktywujesz produkt, produkt musi być używany WYŁĄCZNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Nie wolno zezwalać innym na używanie produktu, który aktywowałeś.

I.2.2 Masz co najmniej 18 lat: oświadczasz i potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat i że posiadasz ważne prawo jazdy. W szczególności w odniesieniu do pojazdów, musisz mieć co najmniej 18 lat i spełniać wymogi kwalifikowalności określone w punkcie I.2.11 poniżej

I.2.3 użycie produktów: Możesz zezwolić osobie niepełnoletniej, która ma co najmniej 13 lat, na używanie TYLKO SKUTERU ORAZ ROWERU, z zastrzeżeniem następujących warunków:

I.2.4 Jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem osoby niepełnoletniej

I.2.5 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i / lub wszelką inną odpowiedzialność za wszelkie nadużycia, konsekwencje, roszczenia, żądania, przyczyny, straty, zobowiązania, szkody, obrażenia, opłaty, koszty i wydatki, kary, honoraria adwokackie, sądy, zarówno przewidywalne, jak i nieprzewidziane, a także znane lub nieznane w wyniku nieletni korzysta z produktu i / lub usług

I.2.6 Użytkownik wyraźnie gwarantuje i oświadcza że ty i nieletni jesteście związani niniejszą umową i wszystkimi jej warunkami

I.2.7 Wyraźnie gwarantujesz i oświadczasz że będziesz nadzorował nieletniego przez cały czas, gdy nieletni korzysta z produktu

I.2.8 Użytkownik wyraźnie gwarantuje i oświadcza że przed rozpoczęciem użytkowania pouczał nieletniego, jak przeprowadzić wymaganą kontrolę bezpieczeństwa produktu

I.2.9 Wyraźnie gwarantujesz i oświadczasz że osoba nieletnia ma na sobie kask o wymaganym certyfikacie który został odpowiednio dopasowany i zapięty zgodnie z instrukcjami producenta przez cały czas jazdy produktem jeżeli jest to prawnie wymagane

I.2.10 Użytkownik wyraźnie gwarantuje i oświadcza że wyjaśnił wszystkie obowiązujące przepisy, zasady, przepisy i / lub zarządzenia małoletniemu, w tym wszelkie zasady dotyczące przepisów parkingowych i przepisów ruchu drogowego.

I.2.11 Niniejszy paragraf odnosi się w szczególności do każdego użycia pojazdu. Niektóre ograniczenia geograficzne mogą obowiązywać w odniesieniu do wynajmu i korzystania z pojazdów, co może być dalej przekazywane za pośrednictwem aplikacji, naszej strony internetowej lub w inny sposób. Pojazdy nie mogą opuszczać kraju, w którym zostały wynajęte.

I.2.12 Aby skorzystać z pojazdu, oświadczasz i gwarantujesz że spełniasz następujące kryteria kwalifikacyjne ("wymagania kwalifikacyjne"):

 

(a) masz co najmniej 18 lat

(b) posiadasz ważną licencję kierowcy danego kraju w którym pojazd został wynajęty z co najmniej roczną historią jazdy

(c) masz czystą historię prowadzenia pojazdu (zgodnie z ustaleniami LOGO), co oznacza, że:

(d) nie posiadasz jakichkolwiek poważnych naruszeń w ciągu ostatnich 3 lat

(e) nie posiadasz jakiekolwiek incydentów związane z alkoholem lub narkotykami w okresie minimum 5 lat w przeszłości

(f) nie posiadasz więcej niż 1 drobne naruszenia ruchu w ciągu ostatnich 3 lat

(g) nie posiadasz więcej niż 1 wypadku w ciągu ostatnich 2 lat

 

I.2.13 Potwierdzenie. Aby móc korzystać z pojazdów typu samochód, należy złożyć wniosek o skorzystanie z produktu, w tym przesłanie prawa jazdy i uzyskanie zgody od firmy LOGO. LOGO zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia dowolnego wniosku oraz do cofnięcia jego zatwierdzenia, według własnego uznania. Użytkownik oświadcza i gwarantuje że wszystkie informacje przesłane w związku z jego wnioskiem są prawdziwe. W ramach tego procesu zatwierdzania będą przeprowadzane kontrole dokumentacji, aby zapewnić spełnienie wymagań kwalifikowalności użytkowania.

 

I.3 WYNAJEM I KORZYSTANIE Z POJAZDÓW

I.3.1 Użytkowanie i eksploatacja pojazdów. Potwierdzasz i wyraźnie zgadzasz się, że jesteś jedynym wynajmującym i będziesz jedynym kierowcą pojazdu. Nie możesz pozwolić innym na obsługiwanie pojazdu, który aktywowałeś. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących użytkowania, jazdy i obsługi pojazdów. Wyrażasz zgodę na to, że pojazdy są wyłączną własnością LOGO i nie wolno ci manipulować, modyfikować, naprawiać, stosować jakichkolwiek form nalepek lub naklejek ani też niszczyć żadnego pojazdu lub jakiejkolwiek jego części w jakikolwiek sposób. Firma LOGO lub jej zewnętrzni kontrahenci monitorują lokalizację, opłatę i stan paliwa, stan licznika i inne informacje dotyczące prowadzenia pojazdu, a także mogą zbierać informacje i dane dotyczące korzystania z pojazdu. Zgadzasz się i potwierdzasz, że pojazdy mogą nie być dostępne przez cały czas.

I.3.2 Maksymalny czas wynajmu pojazdu to 24 godziny. Zgadzasz się na deaktywację wynajętego pojazdu po upływie 24 godzin od rozpoczęcia dzierżawy. Możesz następnie ponownie wypożyczyć. Po zakończeniu pojazdu, po prostu zwrócić go na legalne miejsce parkingowe w zatwierdzonym obszarze użytkowania (które można znaleźć w naszej aplikacji). Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za bycie świadomym upływu czasu związanego z terminową deaktywacją jakiegokolwiek pojazdu. Maksymalna opłata oparta jest na 24-godzinnym okresie zgodnie z cenami określonymi w aplikacji. Po zwrocie pojazdu użytkownik zostanie obciążony skumulowanymi opłatami za wynajem lub maksymalnym obciążeniem 24-godzinnym, w zależności od tego, która kwota jest niższa. Pojazdy, które nie zostały zwrócone w ciągu 48 godzin, zostaną uznane za zagubione lub skradzione, a policja może złożyć dochodzenie przeciwko tobie. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich innych wymaganych działań i dozwolonych przez prawo, w tym do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności za wartość pojazdu.

I.3.3 Zabronione zachowanie. Zgadzasz się, że nie będziesz używał pojazdów:

 

(a) na jakichkolwiek nieutwardzonych drogach lub w jakiejkolwiek lokalizacji, w której ich użycie jest zabronione lub nielegalne

(b) w wyścigach lub akrobacjach

(c) w celach komercyjnych, takich jak usługi przeładunku, dostawy żywności lub usługi reklamowe

(d) w trakcie wykonywania jakichkolwiek czynności (w tym przy użyciu dowolnego telefonu komórkowego lub urządzenia do przesyłania wiadomości tekstowych), które mogą odciągnąć użytkownika od bezpiecznego prowadzenia pojazdu

(e) będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub jakiejkolwiek innej substancji, która może osłabić twoją zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu

(f) holowania jakichkolwiek przyczep lub innych pojazdów lub przewożenia ładunków

(g) w jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące prawo i / lub w przypadku popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa

 

I.3.4 Zgadzasz się zwrócić pojazd dla LOGO w takim samym stanie, w jakim pojazd został wynajęty, z wyłączeniem normalnego zużycia. Wyrażasz zgodę na to, że będziesz odpowiedzialny za koszty naprawy i wymiany jakiegokolwiek pojazdu, który wyrządziłeś lub spowodowałeś uszkodzenie. Możesz również ponosić odpowiedzialność za koszty czyszczenia dowolnego pojazdu, jeśli jego użytkowanie wykracza poza normalne zużycie (na przykład palenie nie jest dozwolone w żadnym pojeździe i może wiązać się z kosztem sprzątania). Jeśli wandalizujesz pojazd, ponosisz odpowiedzialność za wszystkie koszty naprawy lub wymiany. Inne koszty, za które użytkownik może być odpowiedzialny, to te, które wynikają z niezablokowania pojazdu w trakcie lub po wypożyczeniu i / lub gdy pojazd został holowany w wyniku twoich działań lub nieprawnego parkowania. LOGO nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie własności lub własności innych osób

 

I.4 ZGŁASZANIE OBRAŻEŃ LUB WYPADKÓW

I.4.1 Musisz zgłosić jakikolwiek wypadek, uszkodzenie, obrażenia, skradziony lub utracony pojazd do LOGO zrób to tak szybko, jak jest to możliwe. Jeśli awaria wiąże się z obrażeniami ciała, uszkodzeniem mienia lub skradzionym pojazdem, musisz złożyć raport w lokalnym wydziale policji w ciągu 24 godzin oraz dla LOGO na eMail [email protected]

 

I.5 UBEZPIECZENIE

I.5.1 LOGO zawiera wszystkie niezbędne ubezpieczenia związane z pojazdami zgodnie z obowiązującym prawem

 

I.6 KARY

I.6.1 Użytkownik zgadza się zapłacić wszelkie grzywne, opłaty, kary, koszty zatrzymania, koszty sądowe, bilety drogowe, opłaty drogowe i / lub inne opłaty poniesione przez LOGO, które wynikają z nieprawidłowego parkowania jakiegokolwiek pojazdu lub w wyniku naruszenia któregokolwiek prawa, zasady , regulacji i / lub zarządzenia podczas korzystania z pojazdu. Zgadzasz się, że LOGO może, według własnego uznania, zapłacić wszystkie bilety, opłaty, grzywne i / lub kary w twoim imieniu bezpośrednio do właściwego organu, a ty zapłacisz nam za to, co zapłaciliśmy do odpowiedniego organu lub ich wyznaczonego agenta oraz uzasadnioną opłatę administracyjną. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że współpracujemy ze wszystkimi urzędami których zadaniem jest egzekwowanie wszelkich wykroczeń w celu dostarczenia wszelkich informacji, o które mogą poprosić lub w innych przypadkach mogą być wymagane. Upoważniasz LOGO do wystawienia rachunku bezpośrednio na kartę kredytową / debetową i / lub inną metodę płatności zapisaną na twoim koncie. Upoważniasz nas do kontaktowania się z tobą bezpośrednio w sprawie wszelkich biletów, opłat, mandatów i / lub kar poniesionych przez ciebie, podczas gdy pojazd został wynajęty tobie. W przypadku, gdy korzystamy z usług osób trzecich zbierających i / lub administracyjnych w celu rozstrzygnięcia wszelkich biletów, opłat, mandatów i / lub kar, użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie koszty i opłaty za pobieranie, w tym między innymi koszty administracyjne i prawne poniesione przez tego agenta na żądanie bez protestów. Możemy również naliczać uzasadnioną opłatę za usługi w przypadku wypożyczeń przekraczających 24 godziny, jeżeli pojazd nie zostanie uznany za zgubiony lub skradziony.

 

I.7 TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

I.7.1 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie ograniczając niczego innego w niniejszej umowie, LOGO zastrzega sobie prawo do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty, roszczenia i odpowiedzialność wynikające z korzystania z dowolnego pojazdu, w tym, bez ograniczeń:

 

(a) uszkodzenia fizyczne lub mechaniczne

(b) straty z powodu kradzieży

(c) fizyczne uszkodzenie wynikające z wandalizmu

(d) obrażenia cielesne użytkownika lub osoby trzeciej

(e) roszczenia stron trzecich

(f) faktyczne opłaty za holowanie, składowanie i / lub opłaty za dostarczenia pojazdów zapłacone przez firmę LOGO

(g) opłaty administracyjne, w tym koszt wyceny oraz inne koszta i wydatki związane z szkodami lub stratą pojazdów

 

I.8 ODSZKODOWANIE

I8.1 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i bez ograniczania twoich zobowiązań odszkodowawczych, o których mowa w punkcie I.8.2 niniejszej umowy, zgadzasz się zabezpieczyć i unieszkodliwić nas ze wszelkich biletów, opłat, mandatów, kar i opłat administracyjnych ponoszonych w związku z twoim użytkowaniem pojazdu, a także wszelkie konsekwencje, roszczenia, żądania, przyczyny, straty, zobowiązania, szkody, obrażenia, opłaty, koszty i wydatki, kary, koszty obsługi prawnej, sądy, rozliczenia wszelkiego rodzaju od:

 

(a) Twojego zaniedbania lub działania umyślnego

(b) Twoje naruszenie niniejszej umowy

 

I.9 ZAKOŃCZENIE ZDOLNOŚCI DO KORZYSTANIA Z POJAZDÓW

I.9.1 W dowolnym momencie, w wyłącznej i całkowitej dyskrecji LOGO i bez powiadomienia lub przyczyny, LOGO może jednostronnie wypowiedzieć twoje prawo do używania pojazdu. Możesz w każdej chwili zakończyć korzystanie z pojazdu. Po każdym takim wypowiedzeniu wymienionym w niniejszym punkcie

 

(a) Twoje prawo do dostępu i korzystania z pojazdu wygasa i musisz natychmiast zaprzestać takiego użytkowania

(b) użytkownik musi wpłacić wszelkie niezapłacone kwoty naliczone przed takim rozwiązaniem

(c) użytkownik musi zapłacić wszelkie niezapłacone kwoty wymienione w punkcie I.6, I.7, I.8

 

I.10 KOMPETENTNY OPERATOR

I10.1 Oświadczasz że zapoznałeś się z działaniem produktu i jesteś odpowiednio kompetentny i sprawny fizycznie, aby móc korzystać z produktu. Decydując się na używanie produktu, bierzesz na siebie wszystkie obowiązki i ryzyko związane z obrażeniami i / lub stanami chorobowymi, jak szczegółowo opisano poniżej. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie warunków pogodowych, w tym deszczu, śniegu, gradu, lodu lub burz z wyładowaniami elektrostatycznymi, i / lub wszelkich innych warunków, które będą spowodowane przez pogodę lub inne które powodują że korzystanie z produktu jest niebezpieczne. Zaleca się dostosowanie zachowania i odległości hamowania w zależności od warunków i zmiennych warunków, w tym pogody i natężenia ruchu.

 

I.11 WŁASNOŚĆ

Produkty stanowią wyłączną własność LOGO. Wyrażasz zgodę na to, że produkty i wszelkie związane z nimi urządzenia pozostają przez cały czas wyłączną własnością LOGO. Użytkownik nie może w żaden sposób demontować, opisywać, zmieniać ani modyfikować, naprawiać ani niszczyć żadnych produktów, jakiejkolwiek części żadnego z produktów lub jakiegokolwiek innego sprzętu LOGO. Użytkownik nie może w żaden sposób opisywać, zmieniać ani w żaden inny sposób modyfikować ani usuwać żadnych naklejek z produktów. Nie wolno używać żadnych produktów do celów reklamowych lub komercyjnych.

 

I.12 UŻYWANIE PRODUKTÓW

I.12.1 Wyraźnie zgadzasz się, że będziesz używać produktów tylko w obszarach, w których produkty są dozwolone przez prawo, zasadę, regulacje, aplikację lub zarządzenia. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz używać żadnych produktów w żadnych obszarach o ograniczonym dostępie i przejmujesz całą odpowiedzialność za wszelką działalność jakiegokolwiek produktu w jakimkolwiek ograniczonym obszarze, w tym, ale nie ograniczając się do jakichkolwiek kar pieniężnych lub opłat w wyniku korzystania przez użytkownika z któregokolwiek z produktów w jakimkolwiek ograniczonym obszarze. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia państwu opłat w wysokości do 500 PUNTÓW, według wyłącznego uznania LOGO, jeśli użytkownik użyje któregokolwiek z produktów w jakimkolwiek ograniczonym obszarze

I.12.2 Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich praw, zasad, przepisów i / lub rozporządzeń dotyczących użytkowania, jazdy i / lub obsługi produktów, w tym między innymi przepisów dotyczących kasków.

 

JESTEŚ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW, PRZEPISÓW, PRZEPISÓW I / LUB PRZEPISÓW SPOWODOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA USŁUG, W TYM NIEWŁAŚCIWEJ JAZDY I / LUB PARKOWANIA, A WYRAŻASZ ZGODĘ, ŻE JESTEŚ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY I ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK I WSZYSTKIE KONSEKWENCJE, ROSZCZENIA, ZAPOTRZEBOWANIA, PRZYCZYNY DZIAŁANIA, STRATY, ZOBOWIĄZANIA, SZKODY, OBRAŻENIA, KOSZTY I WYDATKI, KARY, OPŁATY, WYROKI, OPŁATY (W TYM RÓWNIEŻ OPŁATY ZA WYKORZYSTANIE OBCIĄŻONE PRZEZ WSZELKIE LOKALNE URZĘDY) I / LUB DYSKURSY DOWOLNEGO RODZAJU, JAK NATURA, NA CELU PRZEWIDYWALNYM LUB NIE, CZY TO ZNANE LUB NIEZNANE, JAKO WYNIKI KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK NASZYCH USŁUG

 

I.13 PŁATNOŚĆ KAR, OPŁAT I OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH

I.13.1 Użytkownik zgadza się zapłacić wszelkie grzywne, opłaty, kary, koszty zatrzymania, koszty sądowe, bilety drogowe, opłaty drogowe i / lub wszelkie inne opłaty poniesione przez LOGO, które wynikają z niewłaściwego zaparkowania jakiegokolwiek produktu lub w wyniku naruszenia któregokolwiek prawa , zasady, regulacji i / lub zarządzenia podczas korzystania z usług.

I.13.2 Zgadzasz się, że możemy, według naszego wyłącznego uznania, zapłacić wszystkie bilety, opłaty, grzywnye i / lub kary w twoim imieniu bezpośrednio do właściwego organu, a ty zapłacisz nam za to, co zapłaciliśmy do właściwego organu lub ich wyznaczonego agenta oraz uzasadnioną opłatę administracyjną. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że współpracujemy ze wszystkimi urzędami których zadaniem jest egzekwowanie wszelkich wykroczeń w celu dostarczenia wszelkich informacji, o które mogą poprosić lub w innych przypadkach mogą być wymagane.

I.13.3 Upoważniasz nas do wystawienia rachunku bezpośrednio na kartę kredytową / debetową i / lub inną metodę płatności użytą do wypożyczenia produktu.

I.13.4 Upoważniasz nas do skontaktowania się z tobą bezpośrednio w sprawie biletów, opłat, mandatów i / lub kar poniesionych przez ciebie lub nam lub naszemu produktowi podczas wypożyczania produktu.

I.13.5 W przypadku, gdy korzystamy z usług osób trzecich lub agenta administracyjnego w celu rozwiązania wszelkich biletów, opłat, mandatów i / lub kar, użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie koszty i opłaty za pobór, w tym, lecz nie wyłącznie, koszty administracyjne i prawne dla tego agenta na żądanie bez protestów.

I.13.6 Zgadzasz się zabezpieczyć nas i chronić nas przed wszelkimi biletami, mandatami, karami, opłatami i / lub opłatami administracyjnymi powstałymi w wyniku korzystania przez ciebie z naszych usług.

 

I.14 NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA

I.14.1 Nie obsługuj produktów naruszając jakichkolwiek przepisów, zasad, przepisów i / lub rozporządzeń, w tym wszelkich zasad odnoszących się do używania jakichkolwiek produktów na chodnikach i / lub parkowania produktów.

I.14.2 Nie obsługuj produktów, trzymając teczkę, plecak, torbę lub inny przedmiot, jeśli przeszkadza Ci to w bezpiecznym korzystaniu z produktu.

I.14.3 Nie używaj telefonu komórkowego, urządzenia do wysyłania wiadomości tekstowych, przenośnego odtwarzacza muzycznego i / lub dowolnego innego urządzenia, które może odciągnąć cię od bezpiecznego działania dowolnego produktu.

I.14.4 Nie obsługuj żadnego produktu pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków i / lub innych substancji, które mogą osłabić twoją zdolność do bezpiecznego użytkowania dowolnego produktu.

I.14.5 Nie woż innych osób na żadnym z produktów.

I.14.6 Nie używaj innych mechanizmów blokujących niż te dostarczone przez nas.

I.14.7 Nie parkuj produktów w sposób, który nie jest ściśle zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasadami, przepisami i / lub rozporządzeniami. Wyraźnie zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z wszelkimi obowiązującymi przepisami, zasadami, regulacjami i / lub rozporządzeniami w miejscu, w którym używasz nasz produkt.

I.14.8 Nie parkuj lub umieszczaj produktów w sposób uniemożliwiający dostęp do niego. Jeśli naruszysz ten punkt, LOGO może obciążyć cię kwotą do 2000PLN według naszego wyłącznego uznania.

I.14.9 Produkty są przeznaczone wyłącznie do ograniczonego użytkowania. Użytkownik zgadza się, że nie będzie używać żadnego produktu do wyścigów lub im podobnym. Zgadzasz się, że nie będziesz używać i / lub używać żadnych produktów na nieutwardzonych drogach, jazdą przez wodę (poza normalną jazdą miejską) lub w jakiejkolwiek lokalizacji, która jest zabroniona, nielegalna i / lub uciążliwa dla innych. Zgadzasz się, że nie będziesz używać żadnych produktów do wynajęcia, ani nie będziesz używać żadnych produktów z naruszeniem jakichkolwiek przepisów, zasad i / lub regulacji.

I.14.10 Nie wolno przekraczać maksymalnego limitu wagi w przypadku jakichkolwiek produktów przewoźnika (100kg) lub koszyka na jakiekolwiek produkty (10kg), a Tobie nie wolno w inny sposób niewłaściwie używać ładunku w odniesieniu do rodzaju zawartości lub jakiejkolwiek przeszkody w jeździe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przedni nosidełko / kosz i / lub kosz zwrotny dowolnego produktu jest przeznaczony tylko dla towarów lekkich i że nie będzie woził ludzi ani zwierząt na żadnym produkcie.

I.14.11 Użytkownik nie może manipulować, próbować uzyskać nieautoryzowany dostępu lub w inny sposób korzystać z usług w sposób niezgodny z niniejszą umową.

I.14.12 Jesteś odpowiedzialny za uszkodzenie produktu jak wandalizm. Użytkownik zgadza się zwrócić produkt dla LOGO w takim samym stanie, w jakim został wynajęty. Wyrażasz zgodę na to, że będziesz odpowiedzialny za koszty naprawy i / lub wymiany dowolnego produktu, któremu spowodowałeś uszkodzenie. Nie ponosisz odpowiedzialności za normalne zużycie produktów. W przypadku niszczenia jakiegokolwiek produktu, użytkownik jest maksymalnie odpowiedzialny za każdy rower 6000 PLN, za każdy skuter 3000 PLN, za każdy samochód 30000 PLN według wyłącznego uznania LOGO.

 

I.15 DOSTĘPNOŚĆ I UŻYTKOWANIE POJAZDÓW

I.15.1 Użytkownik akceptuje i potwierdza, że pojazdy elektroniczne mogą nie być dostępne przez cały czas. Pojazdy elektroniczne wymagają okresowego ładowania akumulatorów w celu ich obsługi. Zgadzasz się na bezpieczne i ostrożne używanie i kierowanie pojazdami oraz przestrzeganie wszystkich ograniczeń i wymagań związanych z pojazdami, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami, zasadami, przepisami i / lub rozporządzeniami. Rozumiesz i zgadzasz się na następujące warunki:

 

(a) Poziom naładowania pozostający w pojeździe zmniejszy się wraz z wykorzystaniem pojazdu elektronicznego (zarówno na czas, jak i na odległość), a wraz ze spadkiem poziomu mocy ładowania prędkość i inne możliwości operacyjne pojazdu mogą się zmniejszyć (lub zakończyć w całości).

(b) Poziom mocy ładowania w pojeździe w momencie rozpoczęcia wynajmu lub eksploatacji pojazdu elektronicznego nie jest gwarantowany i będzie się różnić w zależności od każdego użycia.

(c) Szybkość utraty mocy podczas użytkowania pojazdu elektronicznego nie jest gwarantowana i będzie się różnić w zależności od pojazdu elektronicznego, warunków drogowych, warunków pogodowych i / lub innych czynników jak np. waga użytkownika.

(d) Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie poziomu mocy ładowania w pojeździe i upewnienie się, że jest on odpowiedni do jazdy przed rozpoczęciem eksploatacji pojazdu.

(e) Nie gwarantujemy odległości i / lub czasu, w którym można obsługiwać dowolny pojazd elektryczny, zanim całkowicie straci on moc ładowania. W pojeździe może zabraknąć mocy ładowania i przestać działać w dowolnym momencie podczas wypożyczenia pojazdu , w tym przed dotarciem do żądanego miejsca docelowego.

 

II.1 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

II.1.1 Niektóre części tego paragrafu są uważane za "pisemne porozumienie w sprawie sporów" zgodnie z ustawą o spory. Ty i LOGO wyraźnie zgadzacie się i zamierzacie, aby ta sekcja spełniała wymóg "pisania" ustawy o spory. Ta część może być zmieniona jedynie za obopólną zgodą.

II.1.2 Nieformalne rozstrzyganie sporów jeżeli są jakiekolwiek kontrowersje, zarzuty lub roszczenia wynikają z usług lub z nimi związane, treści, zgłoszenia użytkowników, niniejsza umowa lub dowolne dodatkowe warunki, zarówno dotychczasowe, jak i później powstające (łącznie "spór") lub dowolne z faktycznych lub domniemanych praw własności intelektualnej LOGO ("wyłączony wpór"), następnie użytkownik i LOGO zgadzają się wysłać do drugiej strony pisemne powiadomienie, podając uzasadniony opis sporu lub syłączonego sporu, wraz zaproponowanie rozwiązania. Nasze powiadomienie zostanie wysłane do ciebie na podstawie najnowszych danych kontaktowych, które nam przekazałeś. Ale jeśli nie ma takich informacji lub jeśli takie informacje nie są aktualne, to nie mamy obowiązku w ramach tego punktu. Twoje zawiadomienie należy przesłać na adres: LOGO SPÓŁKA Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. DOMANIEWSKA, nr 17/19, lok. 133, 02-672 Warszawa, POLSKA (Do działu prawnego). Przez okres sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania powiadomienia od drugiej strony, LOGO i ty będą prowadzić ustalenia w celu podjęcia próby rozwiązania sporu lub wykluczonego sporu, chociaż nic nie będzie wymagać od ciebie ani LOGO, aby rozwiązać spór lub wykluczony spór na warunkach, w których ty i LOGO, według własnego uznania, nie czujecie się swobodnie.

II.1.3 Jeśli nie możemy rozstrzygnąć sporu, o którym mowa w Rozdziale II.1 w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania zawiadomienia, wówczas wszelkie spory (zarówno w oparciu o umowę) umowa, prawo, statut, reguła, regulamin, organizacja, włączając w to, ale nie ograniczając, oszustwa, innego innego prawa lub zaniedbania, wspólnego prawa, postanowienia konstytucyjnego, agencji i / lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej lub rzeczywistej), czy wynikające przed lub po efektywnej daty niniejszej umowy, muszą być rozwiązane przez końcowy i wiążący spór. Użytkownik nie posiada jakichkolwiek sprzeciwów do miesca nadania sądu które nadaje LOGO.

II.1.4 Maksymalny czas na zgłoszenie sporu jest jeden (1) rok, po upływie tego okresu zgłoszenie sporu jest już niemożliwe.

II.1.5 Powyższe postanowienia niniejszej sekcji II nie będą miały zastosowania do żadnych działań prawnych podejmowanych przez LOGO w celu uzyskania nakazu lub innego sprawiedliwego zwolnienia w związku z wszelkimi stratami, kosztami lub szkodami związane z usługami, zgłoszeniami użytkownika i / lub prawami własności intelektualnej LOGO.

 

III.1 PŁATNOŚĆ I OPŁATY

III.1.1 Możesz używać Produktów na zasadzie wynagrodzenia za jazdę lub w inny sposób zgodnie z cenami opisanymi w aplikacji LOGO. W każdym przypadku opłaty mogą podlegać odpowiednim podatkom i innym lokalnym i / lub państwowym opłatom, które mogą być pobierane przez firmę LOGO. LOGO obciąży twoją kartę kredytową lub debetową lub inne uzgodnione metody płatności kwotą opłat opisanych w niniejszej umowie.

III.1.2 Kody promocyjne ("Promocje") są jednorazowymi ofertami i można je wykorzystać tylko za pośrednictwem aplikacji. LOGO zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub anulowania rabatów lub promocji w dowolnym momencie. Rabaty są ograniczone do jednego klienta oraz konta i nie mogą być łączone z innymi ofertami. Rabaty są nieprzenoszalne i nie można ich odsprzedać.

III.1.3 Maksymalny czas wynajmu to 24 godziny. Użytkownik zgadza się na deaktywację produktu w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia wypożyczenia produktu. Możesz następnie ponownie wypożyczyć. Zgadzasz się, że jesteś całkowicie odpowiedzialny za bycie świadomym upływu czasu związanego z terminowym zablokowaniem dowolnego produktu. Po zwrocie produktu użytkownik zostanie obciążony skumulowanymi opłatami za wynajem lub maksymalną opłatą za 24 godziny, w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza. Produkty, które nie zostały zwrócone (zamknięte i zakończone) w ciągu 48 godzin, zostaną uznane za zgubione lub skradzione, a ty możesz zostać obciążony za rower 6000 PLN, za każdy skuter 3000 PLN, za każdy samochód 30000 PLN według wyłącznego uznania LOGO a policja może rozpocząć dochodzenie przeciwko tobie. Możemy również naliczyć opłatę serwisową w wysokości 100 PLN, według naszego wyłącznego uznania, w przypadku wypożyczeń przekraczających 24 godziny, jeśli produkt nie zostanie uznany za zgubiony lub skradziony.

III.1.4 Musisz wprowadzić ważny numer karty i datę ważności, zanim zostaniesz zarejestrowany do korzystania z usług. Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie LOGO, że jest upoważniony do używania dowolnych kart dostarczanych do LOGO. Upoważniasz LOGO do obciążania karty za wszystkie opłaty poniesione przez ciebie. Wszystkie opłaty podlegają obowiązującym podatkom obrotowym i innym opłatom lokalnym, które mogą być pobierane przez firmę LOGO. W przypadku zakwestionowania jakichkolwiek opłat na koncie karty, Użytkownik musi skontaktować się z firmą LOGO w ciągu 10 dni roboczych od końca miesiąca, podając sporną opłatę, przekazując LOGO wszystkie informacje dotyczące podróży niezbędne do zidentyfikowania kwestionowanej opłaty, takie jak data podróż i przybliżony czas rozpoczęcia i zakończenia. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie informować LOGO o wszelkich zmianach związanych z kartą.

III.1.5 Jeśli nie możesz zwrócić produktu do wyznaczonego obszaru i zażądasz odebrania produktu przez LOGO, a następnie my, według naszego wyłącznego uznania, możemy pobierać opłatę za odbiór do 1000 PLN. Jeśli jakikolwiek produkt, do którego uzyskano dostęp za pośrednictwem konta użytkownika, zostanie porzucony bez powiadomienia, użytkownik będzie odpowiedzialny za wszystkie opłaty do czasu odzyskania produktu i dezaktywacji, a także opłatę za usługę w wysokości do 100 PLN, w celu odzyskania produktu. Opłaty mogą ulec zmianie pod wyłączną i całkowitą dyskrecją LOGO i bez powiadomienia użytkownika.

 

III.2 WARUNKI UŻYWANIA SUBSKRYPCJI

III.2.1 Aby nabyć dostęp i korzystać z subskrypcji, musisz mieć co najmniej osiemnaście (18) lat. Przed zakupem i / lub wypożyczeniem jakichkolwiek produktów lub usług, musisz podać nam ważny numer karty i powiązane informacje dotyczące płatności, w tym:

 

(a) twoje imię i nazwisko widniejące na karcie

(b) twój numer karty

(c) typ karty

(d) datę wygaśnięcia karty

(e) wszelkie numery aktywacyjne lub kody potrzebne do obciążenia karty lub w inny sposób użycia ważnej karty.

 

Przesyłając te informacje do nas lub naszego zewnętrznego operatora kart kredytowych, zgadzasz się na upoważnienie nas i / lub naszego operatora do obciążania twojej karty w dogodnym dla ciebie czasie, w ciągu trzydziestu (30) dni od autoryzacji karty. W przypadku jakichkolwiek produktów lub usług zamówionych w usługach użytkownik zgadzasz się zapłacić obowiązującą cenę (w tym wszelkie podatki od sprzedaży i opłaty dodatkowe) od chwili złożenia zamówienia LOGO lub nasz operator automatycznie obciąży twoją kartę lub inną formę płatności przesłaną w ramach procesu zamówienia. Możemy zaoferować szereg planów członkostwa, w tym specjalne plany promocyjne lub członkostwa z różnymi warunkami i ograniczeniami. Wszelkie materialnie odmienne warunki niż te opisane w niniejszej subskrypcji będą ujawniane podczas rejestracji użytkownika lub w innych komunikatach udostępnionych użytkownikowi. Niektóre promocyjne członkostwa są oferowane przez strony trzecie w związku z dostarczaniem własnych produktów i usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za produkty i usługi świadczone przez takie strony trzecie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, rozwiązywania lub w inny sposób modyfikowania subskrypcji naszych ofert członkostwa.

 

III.2.2 Z wyjątkiem przypadku bezpłatnej oferty próbnej, twoja subskrypcja rozpocznie się w dniu, w którym twoja płatność za subskrypcję zostanie pobrana. Twoja umowa będzie obowiązywała w pełnym zakresie przez cały okres, jaki został zakupiony lub na okres od miesiąca do miesiąca, aż do momentu anulowania subskrypcji, jak wyjaśniono poniżej. W przypadku, gdy użytkownik anuluje subskrypcję w połowie okresu subskrypcji, nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu za niewykorzystaną część pozostałej części tego okresu abonamentowego. LOGO będzie miał prawo, za pisemnym powiadomieniem użytkownika, wypowiedzieć niniejszą subskrypcję i zawiesić dostęp użytkownika do aplikacji i wszelkich usług, jeżeli:

 

(a) użytkownik nie wpłaci jakiejkolwiek kwoty należnej zgodnie z niniejszą umową

(b) użytkownik w istotny sposób naruszył warunki lub warunki umowy

 

LOGO ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy i zawieszenia dostępu do subskrypcji bez podania przyczyny, z zachowaniem trzydziestodniowego (30-dniowego) okresu wypowiedzenia, w którym to przypadku użytkownik nie będzie już obciążany za dostęp do naszych subskrypcji. Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszej umowy z jakiegokolwiek powodu twój dostęp do naszych usług i korzystanie z niej zostanie anulowane.

 

III.2.3 Możemy oferować usługi próbne, aby uzyskać dostęp do subskrypcji za darmo przez ograniczony czas lub po specjalnych obniżonych cenach. Jeśli użytkownik zarejestruje się w celu skorzystania z wersji próbnej, jego prawa do korzystania z subskrypcji są ograniczone warunkami tego okresu próbnego i wygasną lub przedłużą się na warunkach dotyczących państwa okresu próbnego i / lub wszelkich obowiązujących warunków dodatkowych. Pamiętaj, że po zapisaniu się na bezpłatną wersję próbną, będziesz musiał podać numer swojej karty, a LOGO potwierdzi ważność twojej karty. Kiedy przetwarzamy twoją kartę, niektóre firmy obsługujące karty kredytowe mogą tymczasowo wstrzymać twoje konto w celu dokonania pierwszej płatności. Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze swoim operatorem karty kredytowej. Należy pamiętać, że nie zapewniamy ochrony ani zwrotu kosztów w przypadku spadku ceny lub oferty promocyjnej.

 

III.3 AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE CZŁONKOSTWA

III.3.1 Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona po zakończeniu okresu subskrypcji w sposób ciągły i bezterminowy bez udziału użytkownika, a opłata członkowska za subskrypcję zostanie naliczona użytkownikowi w momencie odnowienia. Po uiszczeniu opłaty członkowskiej będziesz uprawniony do wszystkich przywilejów zawartych w członkostwie, dopóki członkostwo nie zostanie anulowane przez ciebie, jak określono w poniżej. Podając informacje o swojej metodzie płatności za usługaę, zgadzasz się zapłacić opłatę abonamentową (oraz wszelkie należne podatki i opłaty za usługi, która zostanie automatycznie odnowiona według aktualnej stawki, chyba że anulujesz przed wygaśnięciem aktualnego okresu abonamentowego opłaty będą automatycznie obciążane twoją metodą płatności na początku twojego okresu umowy oraz na początku każdego okresu abonamentowego odnowienia w dniu kalendarzowym odpowiadającym rozpoczęciu twojego obecnego okresu umowy, chyba że anulujesz umowę lub twoje konto zostanie zawieszone lub rozwiązane zgodnie z niniejszą umową. Okres odnowienia subskrypcji będzie mieć taką samą długość jak twój początkowy okres subskrypcji, o ile nie zostanie inaczej ujawnione tobie w momencie sprzedaży. Okres obowiązywania będzie wówczas aktualną stawką subskrypcji. Opłaty naliczone za metodę płatności mogą się różnić od okresu umowy do okresu obowiązywania umowy ze względu na zmiany w abonamencie lub obowiązujące podatki, a ty upoważniasz LOGO do obciążania twoich metod płatności tymi kwotami. LOGO zastrzega sobie prawo do zmiany cen umowy w dowolnym momencie. W przypadku zmiany ceny, LOGO opublikuje nowe ceny usług i spróbuje powiadomić cię z góry wysyłając wiadomość E-mail na adres zarejestrowany twojego konta. Zgadzasz się, że możemy zmienić ceny, które pobieramy za twoją umowę i jakichkolwiek produktów / usług oferowanych w twoim pakiecie umowy, przesyłając ci zawiadomienie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej od nas, a ty zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i / lub jakakolwiek inna komunikacja, którą udostępniamy państwu drogą elektroniczną, spełnia wszelkie wymogi prawne, które są przekazywane pisemnie. Użytkownik wyraża zgodę na naszą zdolność do zmiany cen i szczegółów naszych pakietów umowy za pośrednictwem elektronicznej komunikacji z państwem. Jeśli nie chcesz zaakceptować dokonanej przez nas zmiany ceny lub pakietu umowy, możesz anulować umowę w sposób opisany poniżej, w przeciwnym razie zostaniesz uznany za zgodziwszy się na zmianę pakietu cen / umowy i upoważnisz LOGO do pobierania nowych opłat twoją metoda płatności. W przypadku rozbieżności w rozliczeniach, niniejszym zrzekasz się prawa do kwestionowania takich rozbieżności, jeśli nie powiadomisz o nich w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od pierwszego pojawienia się na wyciągu z konta.

III.3.2 Masz prawo do anulowania członkostwa subskrypcji w dowolnym momencie po uprzednim powiadomieniu LOGO. Aby anulować członkostwo subskrypcji, otwórz aplikacje i kliknij "ikone LOGO u góry po środku", a następnie kliknij "USUŃ KONTO". Nie ma zwrotów ani kredytów za częściowe miesiące. Rezygnacja z członkostwa początkowego w dowolnym momencie po dokonaniu zakupu spowoduje utratę składki członkowskiej. Aby uniknąć opłaty za późniejsze anulowanie lub przepadku opłaty za przedłużenie członkostwa, członkostwo powinno zostać anulowane przed końcem bieżącego okresu subskrypcji. Po anulowaniu utracisz dostęp do obszarów Usług przeznaczonych wyłącznie dla subskrybentów. Może to obejmować dowolne dane kredytowe oraz inne dane i analizy, które zostały wyświetlone podczas członkostwa w subskrypcji.

III.3.3 Wszystkie metody płatności, warunki i podatki związane z kartą kredytową na rzecz LOGO są dokonywane za pośrednictwem zewnętrznego operatora (-ów) płatności. Akceptujemy wszelkie metody płatności akceptowane przez naszych zewnętrznych operatorów płatniczych. Twoja umowa wydawania karty reguluje korzystanie z twojej wyznaczonej karty i musisz odwołać się do tej umowy, a nie do niniejszej umowy, aby określić twoje prawa i obowiązki jako posiadacza karty. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie użyje żadnej karty ani innej formy płatności, o ile nie uzyska niezbędnego do tego upoważnienia prawnego. Zgadzasz się uiścić wszystkie opłaty i opłaty poniesione w związku z twoimi zakupami (w tym wszelkie obowiązujące podatki) według stawek obowiązujących po poniesieniu kosztów. O ile nie powiadomisz LOGO o jakichkolwiek rozbieżnościach w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od momentu, gdy po raz pierwszy pojawią się na twoim wyciągu z Karty, wyrażasz zgodę na to, że zostaną one zaakceptowane przez ciebie. Jeśli LOGO nie otrzyma płatności od wystawcy twojej karty lub jej przedstawiciela, zgadzasz się zapłacić wszystkie kwoty należne na żądanie LOGO oraz operatorów. Podatki od sprzedaży lub inne podatki, cła, opłaty importowe / eksportowe lub podobne opłaty rządowe nie są wliczone w cenę produktów. Użytkownik jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich podatków i opłat nałożonych na zakupy, w tym, między innymi, podatków od sprzedaży, użytkowania lub wartości dodanej. LOGO będzie automatycznie pobierać opłatę i potrącać należny podatek, za dostarczone zamówienia, które uzna za wymagane zgodnie z naszymi zasadami zamówień obowiązującymi w momencie zakupu.

III.3.4 Wszystkie transakcje zakupu dokonane za pośrednictwem usług podlegają zasadom zwrotnym LOGO obowiązującym w momencie zakupu. Obecnie polityka refundacyjna firmy LOGO nie oferuje żadnych zwrotów kosztów za subskrypcje zakupione za pośrednictwem usług, z wyjątkiem wyłącznego i wyłącznego uznania LOGO.

III.3.5 Wszystkie usługi frimy LOGO są rozliczane w walucie "PUNKTÓW" która jest bezzwrotną walutą firmy. Przeliczenie zakupu "PUNKTÓW" mogą sie róznić do kraju w którym zostały zakupione. Wszelkie załadownia które LOGO uzna za nieautoryzowane lub przeciwne politycę firmy, LOGO może anulować lub przeliczyć przelicznikiem przypadającym kraju użytkownika.

 

III.4 PRZELICZNIK "PUNKTÓW"

(a) POLSKA 1,00 PLN (zł) → 1,00 PUNKT

 

III.5 ZLECENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA

III.5.1 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną lub innego rodzaju nie oznacza przyjęcia zamówienia, ani nie stanowi potwierdzenia naszej oferty sprzedaży. LOGO zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie po otrzymaniu twojego zamówienia do zaakceptowania lub odrzucenia twojego zamówienia z dowolnego powodu. LOGO dodatkowo zastrzega sobie prawo w każdym momencie po otrzymaniu państwa zamówienia, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, w celu dostarczenia mniejszej ilości niż zamówiona przez państwa rzecz. Twoje zamówienie zostanie zaakceptowane przez firmę LOGO po naszej dostawie produktów i / lub usług, które zamówiłeś. Przed przyjęciem jakiegokolwiek zamówienia możemy wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji. Niezależnie od powyższego, zgadzasz się, że jeśli anulujemy całość lub część twojego zamówienia lub jeśli dostarczymy ci mniej niż zamówioną przez ciebie ilość, twoje jedyne i wyłączne zadośćuczynienie będzie takie:

 

(a) oddamy kwotę na konto twojej karty lub konta w kwocie pobranej za anulowaną część lub ilość niewystarczającą

(b) nie obciążymy twojej karty za anulowaną część zamówienia lub ilość, która nie została wykorzystana.

 

Nie zakładaj, że anulowanie lub zmiana z złożonego przez ciebie zamówienia dla LOGO nastąpiło, dopóki nie otrzymasz potwierdzenia od LOGO przez E-mail lub naszą aplikację. Jak wspomniano powyżej, będziesz odpowiedzialny za to, a twoja karta lub konto płatnicze osoby trzeciej może zostać obciążona, płatnością wszystkich opłat związanych z zamówieniami już przetworzonymi lub wysłanymi, zanim twoja prośba o anulowanie / zmianę lub żądanie rozwiązania twojego konta zostanie odebrana.

 

III.6 BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI

III.6.1 Dokładamy wszelkich starań, aby opisać każdy przedmiot, produkt lub usługę oferowaną w możliwie najdokładniejszy sposób. Jednak jesteśmy ludźmi i dlatego nie gwarantujemy, że specyfikację lub ceny w usługach są kompletne, dokładne, niezawodne, aktualne lub wolne od błędów. W przypadku błędów związanych z wyceną lub specyfikacją dowolnego przedmiotu, produktu lub usługi, LOGO będzie mieć prawo do odmowy lub anulowania wszelkich zamówień według wyłącznego i całkowitego uznania LOGO. Jeśli obciążymy twoją kartę kredytową lub inne konto przed anulowaniem, wystawimy ci kredyt na twoje konto w wysokości opłaty. Mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Jeśli produkt kupiony od LOGO nie jest zgodny z opisem, jedynym rozwiązaniem jest zwrot go w oryginalnym opakowaniu w nieużywanym stanie, kompletnym i nieuszkodzonym lub absolutnym braku korzystania z usługi.

 

III.7 MODYFIKACJE CEN I PŁATNOŚCI

III.7.1 Zakup i / lub wynajem produktów i / lub usług zależy od dostępności. Produkty i usługi wyświetlane nie zawsze są dostępne w czasach i ilościach okazanych, podlegają różnym zmian. LOGO zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie, do zmiany dostępności oraz cen na usługi, w trybie natychmiastowym przez blokadę usług lub powiadomienia ciebie drogą elektroniczną.

 

III.8 REJESTRACJA KONTA

III.8.1 Rozumiesz, że będziesz musiał utworzyć konto, aby mieć dostęp do usług. Aby uzyskać konto będziesz:

 

(a) podawać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o tobie, zgodnie z podpowiedziami strony rejestracji lub subskrypcji usług (takie informacje są "danymi rejestracyjnymi")

(b) utrzymywać i niezwłocznie aktualizować dane rejestracyjne, aby zachować prawdę, dokładności, aktualności oraz kompletnych danych

 

Jeśli użytkownik poda jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub LOGO ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, LOGO ma prawo do zawieszenia lub likwidacji konta i odmówić wszystkie obecne lub przyszłe korzystanie z usług (lub dowolnej ich części). Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i poufność swojego hasła i konta. Ponadto ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na twoim koncie. Użytkownik nie będzie udostępniać informacji o koncie użytkownika ani jego nazwy użytkownika i hasła żadnej stronie trzeciej ani zezwalać stronom trzecim na logowanie się do usług przy użyciu informacji o swoim koncie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieuprawnionym użyciu konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, o którym użytkownik się dowiedział. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie środków ostrożności i zapewnienie środków bezpieczeństwa najlepiej dostosowanych do twojej sytuacji i zamierzonego korzystania z usług. W określonych okolicznościach mamy prawo do przekazywania danych dotyczących fakturowania, rachunków, treści lub wykorzystania oraz związanych z nimi informacji. Należy pamiętać, że każdy, kto będzie w stanie podać twoje dane osobowe, będzie mógł uzyskać dostęp do twojego konta, więc powinieneś podjąć uzasadnione kroki, aby chronić te informacje.

 

IV.1 RYZYKA, ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA

IV.1.1 Roszczenia oznaczają, łącznie i bez ograniczeń, wszelkie roszczenia, obrażenia, żądania, zobowiązania, spory, przyczyny, postępowania, zobowiązania, długi, zastawy , grzywne, opłaty, kary, umowy, obietnice, koszty, wydatki, wszelkiego rodzaju szkody, które powstają w związku z:

 

(a) dowolną usługą, w tym z produktami, wyposażeniem lub powiązanymi informacjami

(b) LOGO i wszystkich jego właścicieli, kierowników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli, przedstawicieli, następców, cesjonariuszy, licencjodawców, licencjobiorców, dystrybutorów, sprzedawców lub osoby trzecie, z którymi LOGO autoryzuje lub w inny sposób współpracuje z dystrybuować, wprowadzać na rynek lub w jakikolwiek inny sposób komercjalizować usługi

(c) gminy i podmioty publiczne (w tym wszystkich ich wybranych wybranych i mianowanych urzędników, urzędników, pracowników i agentów), które upoważniają LOGO do świadczenia którejkolwiek ze swoich usług

(d) w zakresie w którym użytkownik uzyskuje dostęp do usług za pomocą aplikacji zewnętrznej, witryny internetowej, treści, produktów lub usług, strony trzeciej i wszystkich jej właścicieli, menedżerów, podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych, pracowników, dyrektorów, agentów, przedstawicieli, następców prawnych i cesjonariuszy.

 

W zamian za możliwość korzystania z dowolnej usługi oraz innego sprzętu lub informacji pokrewnych dostarczonych przez LOGO, ty (działającego dla siebie i dla całej twojej rodziny, spadkobierców, agentów, współpracowników, przedstawicieli, następców prawnych i cesjonariuszy) niniejszym w pełni i na zawsze zwalniasz wszystkie osoby z wszelkich roszczeń, które masz lub możesz mieć przeciwko dowolnej wydanej osobie. Takie wydania mają na celu ogólne i pełne wydanie wszystkich roszczeń. Osoby wydane mogą powoływać się na takie uwolnienia jako kompletną i wystarczającą obronę przed jakimkolwiek roszczeniem, jako zamierzony zewnętrzny beneficjent tych zwolnień. Wyraźnie zgadzasz się zabezpieczyć, zwolnić i zachować nieszkodliwe osoby utajnione od wszelkiej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub utratę życia, niezależnie od przyczyny, czy to w oparciu o naruszenie umowy, naruszenie gwarancji, czynnego lub pasywnego zaniedbania lub jakąkolwiek inną teorię prawną, z uwzględnieniem korzystania z którejkolwiek z usług.

 

IV.1.2 Zwolnienie z Kodeksu Cywilnego. Wyraźnie zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że możesz odkryć fakty lub prawo odmienne od faktów lub praw, które znasz lub uważasz za prawdziwe w odniesieniu do roszczeń i osób zwolnionych. Niemniej jednak użytkownik wyraźnie zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że punkt IV.1 powyżej jest i pozostaje skuteczny we wszystkich aspektach niezależnie od różnych lub dodatkowych faktów lub ich odkrycia. Użytkownik wyraźnie zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa wynikające Kodeksu Cywilnego są wyraźnie zniesione.

IV.1.3 Wyłączenie gwarancji w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, oraz w odniesieniu do korzystania z jakichkolwiek usług, produktów, lub akcesorii, wszystkie osoby zrzekają się wszelkich wyraźnych lub domniemanych gwarancji, w tym gwarancji handlowej i przydatności na poszczególny cel.

IV.1.4 Wszystkie wykonywane usługi, produkty i towarzyszący im sprzęt są „tak jak są”, i „ze wszystkimi wadami” (uźytkownik korzysta z usług wyłącznie na własne ryzyko). Dlatego też, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie osoby zrzekają się i nie składają żadnych oświadczeń, gwarancji, poręczeń lub obietnic odnośnie:

 

(a) usługi (w tym produkty, sprzęt wypożyczony za pośrednictwem usług oraz zgłoszenia zżytkownika

(b) funkcje lub inne elementy w usługach lub udostępniane za ich pośrednictwem

(c) wszelkie instrukcje oferowane lub przywoływane w usługach lub z z nimi łączone

(d) bezpieczeństwo związane z przesyłaniem twoich zgłoszeń do LOGO za pośrednictwem usług

(e) usługi lub serwerów, które udostępniają usługi, są wolne od wszelkich szkodników (w tym wirusów, koni trojańskich i innych technologii, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na twoje urządzenie

(f) czy informację (w tym wszelkie instrukcję) dotyczące usług są dokładne, kompletne, poprawne, odpowiednie, użyteczne, aktualne lub rzetelne

(g) czy jakiekolwiek usterki lub błędy w usługach zostaną naprawione lub nie naprawione

(h) czy twój dostęp do usług nie będzie przerwany

(i) czy usługi będą dostępne w określonym czasie lub miejscu

(j) czy korzystanie z usług jest zgodne z prawem w danym kraju

 

Z wyjątkiem jakichkolwiek szczególnych gwarancji dostarczanych w niniejszym dokumencie lub w dodatkowych warunkach dostarczanych przez osobę odrębnową, udostępnione osoby niniejszym wykluczają wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, ani zaprzestania praw własności intelektualnej osób trzecich, tytuł, niestandardowe, handel, integracja systemu i wolność z wirusów komputerowych.

Użytkownik i wszystkie inne zwolniane osoby nie stanowią odpowiedzialności ani nie gwarantują, że żadne usługi, produkty lub związane z nim urządzenia będą dobre lub bez błędów, oraz opóźnienia, pominięcia, zakłócenia lub nieścisłości mogą być istniejące w odniesieniu do jakichkolwiek usług produkty i / lub związane z nimi urządzenia.

 

IV.2 ZRZECZENIA, PRZĘJECIE RYZYKA

IV.2.1 Użytkownik niniejszym potwierdza, że on i wszystkie pozostałe zwolnione osoby nie bedą ponosić odpowiedzialności za roszczenia, włączając te, które wynikają z lub odnoszą się do:

 

(a) jakiekolwiek ryzyko, zagrożenie , lub zagrożenia wskazanych w niniejszym porozumieniu

(b) korzystanie lub nieumiejetność zastosowania, wszystkich takich usług, produktów i / lub akcesorii

(c) jako złamania tej umowy i / lub naruszenia każdego prawa, zasady, rozporządzenia i / lub rozporządzenia, jeżdżąc na chodnikach i / lub miejscach parkingowych

(d) zaniedbania, uchybienia, i / lub inne działania i / lub zaniechania przez ciebie

(e) nieprzestrzegania noszenia kasku, który został odpowiednio dobrany, dopasowany i mocowany według instrukcji producenta podczas korzystania naszego produku

(f) zaniedbania, uchybienia, i / lub inne działania lub zaniechania osób trzecich

 

IV.2.2 Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym opartych umowy, deliktu (w tym zaniedbania), ustawowych i / lub innych przyczyn, nawet jeśli użytkownik lub którykolwiek z pozostałych zwalnianych osób została powiadomiona o możliwości powstania takiego roszczenia.

IV.2.3 Maksymalne zobowiązanie do LOGO i całkowita odpowiedzialność użytkownika i wszystkich innych osób, odnośnie wszelkich roszczeń, tej umowy, konfliktu (w tym zaniedbania), ustawy lub innych przyczyn jest ograniczona do sumy 100 PLN. Wszystkie zobowiązania ponad 100 PLN ponosi użytkownik.

IV.2.4 Niniejszym przyjmujesz i zgadzasz się, że korzystanie z jakichkolwiek usług, produktów i / lub związanych z nimi sprzętu, jest na twoje wyłączne i indywidualne ryzyko oraz że LOGO i osoby zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, roszczenia, zapotrzebowania, przyczyny postępowania, straty, zobowiązania, szkody, obrażenia, opłaty, koszty i wydatki, kary, opłaty podróżne, wyroki, na celu przewidywalnym lub niezależnym, i czy są znane lub nieznane użytkownik wyraźnie zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że w pełni rozumie ryzyko związane z wykorzystaniem usług, produktów i / lub związanych z nim urządzeń i że podejmuje takie ryzyko.

IV.2.5 Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za bezpieczne działanie produktów przez cały czas.

IV.2.6 Wyrażasz zgodę na to, że produkty są maszynami, które mogą działać nieprawidłowo, nawet jeśli produkty są odpowiednio konserwowane i że takie nieprawidłowe działanie może spowodować obrażenia.

IV.2.7 Zgadzasz się, że korzystanie z produktów wiąże się z wieloma oczywistymi i niezrozumiałymi zagrożeniami, niebezpieczeństwami i zagrożeniami, które mogą skutkować obrażeniami lub śmiercią dla ciebie lub innych osób, a także szkód materialnych, a także niebezpieczeństw i zagrożeń których nie zawsze można przewidzieć lub uniknąć.

IV.2.8 Zgadzasz się, że takie ryzyko, niebezpieczeństwa i zagrożenia należą wyłącznie do ciebie, w tym, między innymi, do decyzji o noszeniu innego sprzętu ochronnego. Wapno zaleca stosowanie kasku dopuszczonego do ruchu drogowego, który został odpowiednio zaklejony, dopasowany i zamocowany zgodnie z instrukcjami producenta przez cały czas używania dowolnego z produktów, bez względu na to, czy jest to wymagane prawem, czy nie. Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że wyłącznym obowiązkiem użytkownika jest ustalenie, czy wymagane jest noszenie kasku w danym kraju, w której użytkownik korzysta z produktów. Jeśli nie nosisz kasku dopuszczonego do ruchu drogowego, który został odpowiednio zwymiarowany, zamontowany i zamocowany zgodnie z instrukcjami producenta, robisz to na własne ryzyko. Kask i sprzęt ochronny, nawet jeśli są używane, nie eliminują ryzyka obrażeń ciała w razie wypadku.

IV.2.9 Wyrażasz zgodę na to, że jeśli korzystanie z którejkolwiek z usług, produktów i / lub związanego z nimi sprzętu spowoduje obrażenia lub uszkodzenie innej osoby lub mienia, to ty ponosisz odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, roszczenia, żądania, przyczyny działania, straty zobowiązania, odszkodowania, obrażenia, opłaty, koszty i wydatki, kary, honoraria adwokackie, sądy, zarówno przewidywalne, jak i nieprzewidywalne, a także znane lub nieznane.

 

IV.4 TERMIN I ZAKOŃCZENIA

IV.4.1 Okres obowiązywania niniejszej umowy rozpoczyna się z chwilą pierwszego skorzystania z usług, a termin wygasa po upływie 10 lat od ostatniego skorzystania z usług; jednak pod warunkiem, że twoja osobista odpowiedzialność finansowa wynikająca z niniejszej umowy wygasa po upływie roku od ostatniego skorzystania z usług.

IV.4.2 Wypowiedzenie przez LOGO może nastąpić w dowolnym momencie, bez twojej zgody, LOGO może jednostronnie wypowiedzieć prawo użytkownika do korzystania z usług, według wyłącznego i bezwzględnego uznania LOGO i bez powiadomienia lub podania przyczyny. Użytkownik może zakończyć korzystanie z usług w dowolnym czasie pod warunkiem jednak, że:

 

(a) LOGO nie zapewni żadnych zwrotów

(b) okres obowiązywania niniejszej umowy będzie kontynuowany zgodnie z niniejszą umową

(c) użytkownik może nadal być obciążony wszelkimi obowiązującymi opłatami zgodnie z niniejszą umową

 

IV.4.3 Niniejsza umowa pozostaje w mocy i obowiązuje, zgodnie z jej warunkami, po jakimkolwiek wygaśnięciu twojego prawa do korzystania z którejkolwiek z usług, niezależnie od sposobu rozwiązania umowy.

 

IV.3 ODSZKODOWANIA

IV.3.1 Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć zwolnione osoby przed wszelkimi konsekwencjami, roszczeniami, żądaniami, przyczynami, stratami, zobowiązaniami, szkodami, urazami, opłatami, kosztami i wydatkami, karami, honorariami prawników i przeciw nim , wyrokami, zarówno przewidywalne lub nieprzewidywalne, jak i znane lub nieznane, które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z jakiegokolwiek roszczenia, pozwu, działania, żądania lub postępowania; wykonane lub wniesione przeciwko dowolnej wydanej osobie lub w związku z dochodzeniem, obroną lub jej rozstrzygnięciem, wynikającym z lub w związku z tym, czy miało to miejsce wcześniej lub później

 

(a) używanie lub niewłaściwe korzystanie z usług, produktów i / lub lub powiązany sprzęt

(b) twoje zgłoszenia użytkownika

(c) korzystanie przez użytkownika z usług i działań w związku z usługami

(d) twoje naruszenie lub domniemane naruszenie niniejszej umowy lub jakichkolwiek dodatkowych warunków

(e) twoje pogwałcenie lub domniemane naruszenie jakichkolwiek praw, zasad, przepisów, ustaw, rozporządzeń lub nakazów wszelkich rządowych lub rządowych władz w związku z korzystaniem przez ciebie z usług oraz produktów lub twoimi działaniami w związku z usługami

(f) informacje lub materiały przesyłane za pośrednictwem urządzeń użytkownika, nawet jeśli nie zostały przesłane przez użytkownika, które naruszają lub przywłaszczają sobie prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnice handlowe, ubiór handlowy, patenty, reklamy, prywatność lub inne prawa jakichkolwiek osób lub podmiotów

(g) jakiekolwiek błędne przedstawienia przez ciebie

(h) wykorzystanie przez osoby informacje, które nam przesyłasz

 

Będziesz współpracować w pełni zgodnie z wymogami osób zwolnionych w obronie któregokolwiek z powyższych. Niezależnie od powyższego, osoby wydane zachowują wyłączne prawo do rozstrzygania, naruszania i regulowania wszelkich roszczeń i strat. Osoby wydane mają prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń i strat. Nie będziesz dochodzić roszczeń i strat bez uprzedniej pisemnej zgody funkcjonariusza osoby wydającej.

 

V.1 POLITYKA PRYWATNOŚCI

V.1.1 Informacje bedą przechowywane zgodnie z naszą polityką prywatnośc. Wszystkie dane osobowe, które są w posiadaniu LOGO i dotyczą ciebie, w tym wszystkie imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy E-mail, numery kart, będą przechowywane przez LOGO zgodnie z jego polityką prywatności pod warunkiem jednak, że

 

(a) w sytuacji, gdy użytkownik nie jest w stanie przekazać danych osobowych odpowiednim władzom, wówczas LOGO może, według własnego wyłącznego uznania, podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu i inne informacje dla organu żądającego ich

(b) jeśli LOGO otrzyma wezwanie do sądu od jakiegokolwiek sądu lub innego organu, wówczas LOGO dostarczy wszystkie wymagane informacje zgodnie z obowiązującym prawem

(c) LOGO może ujawnić zbiorcze i inne dane o tobie zgodnie z obowiązującym prawem, w tym, bez ograniczeń, ogólne dane dotyczące szerokości i długości geograficznej twoich adresów. Ponadto firma LOGO może ujawniać dane indywidualne stronom trzecim po uzyskaniu wyraźnej zgody

 

V.1.2 Zastrzegamy sobie prawo, bez żadnych ograniczeń, do:

 

(a) zbadania wszelkich podejrzeń naruszenia bezpieczeństwa usług lub technologii informatycznych lub innych systemów lub sieci

(b) zbadania wszelkich podejrzewanych naruszeń niniejszej umowy i wszelkich dodatkowych warunków

(c) zbadać wszelkie uzyskane przez nas informacje w związku z przeglądaniem baz danych organów ścigania lub zgodnością z prawem k arnym

(d) angażować i współpracować z organami ścigania w prowadzeniu dochodzeń w sprawie którejkolwiek z powyższych kwestii

(e) ścigać naruszających niniejszą umowę i wszelkie dodatkowe warunki

(f) zaprzestania świadczenia usług, w całości lub w części, lub, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w warunkach dodatkowych, zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika do niego, w całości lub w części, w tym wszelkich kont użytkownika lub rejestracji, na w dowolnym czasie, bez powiadomienia, z jakiegokolwiek powodu i bez zobowiązań wobec ciebie lub osób trzecich.

 

Wszelkie zawieszenie lub wypowiedzenie nie będzie miało wpływu na twoje zobowiązania wobec nas wynikające z niniejszej umowy lub jakichkolwiek dodatkowych warunków. Po zawieszeniu lub zakończeniu dostępu do usług lub po otrzymaniu powiadomienia od nas wszystkie prawa przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej umowy lub dowolnych dodatkowych warunków wygasną natychmiast, a użytkownik zgadza się, że niezwłocznie zaprzestanie korzystania z usług. Postanowienia niniejszej umowy i wszelkie warunki dodatkowe, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać twoje zawieszenie lub wypowiedzenie, pozostaną w mocy, w tym prawa i licencje udzielone nam w niniejszej umowie, a także odszkodowania, zwolnienia, zrzeczenia się i ograniczenia odpowiedzialności.

 

V.2 KOMUNIKACJA

V.2.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że połączenia telefoniczne do lub z LOGO mogą być monitorowane i rejestrowane, a użytkownik wyraża zgodę na takie monitorowanie i nagrywanie.

V.2.2 Użytkownik potwierdza, że wszelkie dane kontaktowe przekazane firmie LOGO, w tym między innymi imię i nazwisko, adres E-mail i numer telefonu komórkowego, są prawdziwe i dokładne. Użytkownik potwierdza, że jest aktualnym właścicielem jakiegokolwiek numeru telefonu, który nam przekazuje. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych kontaktowych, w tym numeru telefonu, użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia nas wysyłając wiadomość e-mail na adres E-mail [email protected] Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić LOGO przed wszelkimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi) wynikającymi z braku aktualizacji danych kontaktowych (w tym numeru telefonu).

V.2.3 Dobrowolne przesyłanie swojego numeru telefonu do LOGO. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie nagranych wiadomości głosowych i / lub automatycznych połączeń lub wiadomości tekstowych związanych ze specjalnymi ofertami, kontem, transakcjami z nami i / lub twoim związkiem z LOGO. Te połączenia telefoniczne i wiadomości tekstowe mogą obejmować, ale nie muszą ograniczać się do, na przykład, zmian na koncie, kodów weryfikacyjnych, informacji związanych z wypożyczeniem pojazdu, aktualizacjami sprzętu, promocjami i zaktualizowanymi informacjami dotyczącymi płatności. Zgoda na otrzymywanie automatycznych ogłoszeń marketingowych / SMS-ów nie jest warunkiem jakiegokolwiek wypożyczenia lub zakupu. Możesz odbierać połączenia marketingowe lub wiadomości tekstowe, nawet jeśli twój numer telefonu jest zarejestrowany na dowolnej krajowej lub międzynarodowej liście „Do Not Call“. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może będzie musiał ponieść opłaty za połączenia lub wiadomości tekstowe od swojego operatora telefonicznego i że LOGO nie ponosi odpowiedzialności za te obciążenia.

V.2.4 Zgadzasz się, że LOGO może uzyskać i wyraźnie wyrażasz zgodę na kontakt pod adresem, adresem E-mail i numerem telefonu podanym przez ciebie bezpośrednio lub uzyskanym w inny sposób. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie zautomatyzowanych połączeń i wiadomości tekstowych, nawet jeśli użytkownik anuluje konto lub wypowie relacje z nami. Możesz zrezygnować z wiadomości tekstowych, informując nas o tym drogą E-mail [email protected] Przetwarzanie żądania rezygnacji może potrwać do trzydziestu (30) dni. Twoim jedynym obowiązkiem jest powiadomić LOGO, że nie chcesz odbierać połączeń lub wiadomości tekstowych, postępując zgodnie z instrukcjami w tym rozdziale. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw do roszczeń w przypadku nieautoryzowanych, niechcianych lub niepożądanych połączeń lub wiadomości tekstowych, rezygnując z natychmiastowej rezygnacji i zgodnie z tymi instrukcjami rezygnacji.

 

V.3 DODATKOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA

V.3.1 Przed każdym użyciem jakiegokolwiek produktu, należy przeprowadzić podstawową kontrolę bezpieczeństwa produktu, która obejmuje sprawdzenie następujących elementów:

 

(a) koła

(b) bezpieczną pracę wszystkich hamulców i świateł

(c) prawidłowe zamocowanie siedzenia, pedałów i kosza

(d) dobry stan ramy

(e) wystarczająca moc ładowania akumulatora

(f) wszelkie oznaki uszkodzenia, nietypowe lub nadmierne zużycie lub inne problemy mechaniczne lub potrzeby w zakresie konserwacji.

 

Zgadzasz się nie jeździć produktem, jeśli występują zauważalne problemy i natychmiast powiadomić obsługę klienta, aby powiadomił LOGO o wszelkich problemach.

 

V.3.2 Jeśli w dowolnym momencie, przed, w trakcie lub po jeździe dowolnym produktem, odkryjesz jakąkolwiek wadę lub zauważysz jakikolwiek inny niebezpieczny stan na jakimkolwiek produkcie, niezależnie od tego, jaka mała jest wada, nie możesz używać produktu lub jeśli już jesteś w trakcie jazdy produktem, musisz natychmiast przerwać jazdę, gdy jest to bezpieczne.

V.3.3 Zgadzasz się natychmiast zgłosić wadę dla LOGO.

V.3.4 Jeśli nie będziesz ściśle przestrzegać powyższych wymagań, będziesz całkowicie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje, roszczenia, żądania, straty, zobowiązania, szkody, obrażenia, opłaty, koszty i wydatki, kary, adwokaci, zarówno przewidywalne, jak i nieprzewidywalne, i to, czy są one znane, czy nieznane.

V.3.5 Jeśli Produkt nie zostanie zwrócony w ciągu 48 godzin, produkt może zostać uznany za zagubiony lub skradziony, wyłącznie według wyłącznego uznania LOGO, a policja może złożyć przeciwko tobie dochodzenie. Dane generowane przez komputer usług świadczą o okresie użytkowania produktów przez użytkownika. Musisz zgłosić jakikolwiek zniknięcie lub kradzież dowolnego produktu do LOGO natychmiast lub tak szybko, jak to możliwe.

V.3.6 LOGO zaleca używanie kasku przez cały czas korzystania z usług, produktów i / lub związanego z nim sprzętu, bez względu na to, czy jest to wymagane prawem, czy nie.

V.3.7 LOGO zaleca stosowanie kasku dopuszczonego do ruchu drogowego, który został odpowiednio zwymiarowany, dopasowany i zamocowany zgodnie z instrukcjami producenta.

V.3.8 Jeśli noszenie kasku jest wymagane przez przepisy, zasady, przepisy i / lub zarządzenia obowiązujące w obszarze, w którym produkt jest używany, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych przepisów przez cały czas.

V.3.9 Zgadzasz się, że ani LOGO, ani osoby trzecie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub śmierć poniesione przez ciebie podczas korzystania z usług, niezależnie od tego, czy masz na sobie kask w czasie obrażeń.

V.3.10 Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że może zaistnieć konieczność podjęcia dodatkowych środków bezpieczeństwa lub środków ostrożności, które nie zostały szczegółowo omówione w niniejszej umowie, a użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że określenie, czy użytkownik musi to uczynić, stanowi wyłączną odpowiedzialność użytkownika, a nie odpowiedzialność firmy LOGO.

V.3.11 Zgadzasz się, że LOGO nie zapewnia ani nie utrzymuje miejsc, w których można jeździć produktami, oraz że LOGO nie gwarantuje, że zawsze będzie bezpieczne miejsce do jazdy dowolnym konkretnym produktem. Drogi, ścieżki rowerowe i trasy mogą stać się niebezpieczne z powodu pogody, ruchu i / lub innych zagrożeń poza kontrolą LOGO. LOGO bez ograniczeń nie będzie odpowiedzialne za żadne z powyższych niebezpieczeństw. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wybór odpowiednej i bezpiecznej trasy. Podczas wybierania trasy należy bezwzględnie stosować się do wszystkich przepisów, a wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z obowiązującymi przepisami, zasadami, regulacjami i / lub rozporządzeniami dotyczącymi, gdzie użytkownik korzysta z usług i / lub produktów, ponosi wyłącznie użytkownik.

V.3.12 Zgadzasz się, że LOGO nie jest powszechnym przewoźnikiem. Alternatywne środki transportu publicznego i prywatnego są dostępne dla ogółu społeczeństwa i dla ciebie. LOGO zapewnia usługi i produkty tylko dla twojej wygody, a taka dostępność wypożyczalni jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez osoby, które są w stanie i mają kwalifikację do samodzielnego obsługiwania produktów i które zgodziły się na wszystkie warunki niniejszej umowy.

V.3.13 LOGO dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi cały rok, ale nie gwarantujemy, że usługi będą dostępne przez cały czas, ponieważ zdarzenia siły wyższej lub inne okoliczności mogą uniemożliwić świadczenie usług przez firmę LOGO. Dostęp do usług zależy również od dostępności produktów. LOGO nie stanowi ani nie gwarantuje dostępności jakichkolwiek usług ani dostępności jakichkolwiek produktów w żadnym momencie. Zgadzasz się, że LOGO może wymagać od ciebie zwrotu produktu w dowolnym czasie.

 

V.4 LICENCJE I ZGODY

V.4.1 W celu uzyskania dobrego i wartościowego potwierdzenia, którego przyjęcie i adekwatność zostały niniejszym potwierdzone, niniejszym świadomie, dobrowolnie i nieodwołalnie:

 

(a) wyrażasz swoją pełną i bezwarunkową zgodę dla LOGO, nasze filie, następców i przydziela do używania w dowolnym czasie i bez ograniczeń, twojego wyglądu i głosu na zdjęciach, filmach i innych nagraniach związanych z korzystaniem przez ciebie z usług, na wszystkich stronach internetowych i wszystkich prasowych, promocyjnych, reklamowych, reklamowych, i inne cele komercyjne, w tym wszystkie formaty i media, znane i opracowywane obecnie, na całym świecie i bezterminowo

(b) udzielania LOGO i jego podmiotom stowarzyszonym, następcom i cesjonariuszowi prawa do fotografowania, nagrywania na taśmach wideo i innych nagrań twojego wyglądu i głosu związanych z korzystaniem z usług przez użytkownika w dowolnym momencie, wszelkie prawa autorskie, tytuły i interesy w wynikach takich zdjęć, filmów i innych nagrań, jako dzieło do wynajęcia do celów praw autorskich oraz prawo do używania, reprodukowania, wystawiania, rozpowszechniania, transmitowania, zmieniania i wykorzystywać, w dowolnym czasie oraz jako że LOGO może decydować według własnego wyłącznego uznania, o fotografiach, filmach i innych nagraniach lub jakikolwiek ich elementach, a także wszystkie związane z tym promocje, reklamy i zrzec się, zwolnić LOGO i wszystkie osoby utajnione ze wszystkich roszczeń, które masz lub możesz mieć w związku ze zniesławieniem, naruszeniem prywatności, prawem do reklamy, naruszeniem praw autorskich lub naruszeniem praw przyznanych przez ciebie.

 

V.4.2 Z zastrzeżeniem ścisłej zgodności z niniejszą umową i warunkami dodatkowymi, LOGO przyznaje ci ograniczoną, odwołalną, niewyłączną, niezbywalną, nieprzenoszalną licencję na pobieranie, wyświetlanie, przeglądanie, używanie, odtwarzać i / lub drukować jedną kopię treści na komputerze osobistym, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu bezprzewodowym, lub inne urządzenie z dostępem do internetu do użytku osobistego, niekomercyjnego. Niniejsza licencja nie obejmuje żadnej odsprzedaży ani komercyjnego wykorzystania usług ani ich zawartości; wszelkie gromadzenie i wykorzystanie wykazów produktów, opisów lub cen; jakiekolwiek pochodne wykorzystanie usług lub ich zawartości; pobieranie lub kopiowanie informacji o koncie na rzecz innego sprzedawcy; lub jakiekolwiek wykorzystanie danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wyodrębniania danych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, usługi i / lub dowolna część usług nie może być powielana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów bez wyraźnej pisemnej zgody LOGO. Każde nieautoryzowane użycie automatycznie anuluje uprawnienia i / lub licencje udzielone przez nas użytkownikowi. Powyższa ograniczona licencja:

 

(a) nie daje użytkownikowi prawa własności ani żadnego innego interesu prawnego dotyczącego własności jakiejkolwiek treści

(b) może zostać natychmiastowo zawieszona lub rozwiązana z dowolnego powodu, według wyłącznego i całkowitego uznania LOGO oraz bez wcześniejsze powiadomienie lub odpowiedzialność.

 

V.4.3 Wszystkie treści zamieszczane lub wyświetlane w usługach, w tym między innymi tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, obrazy ruchome, dźwięk i ilustracje są własnością firmy LOGO, jej licencjodawców, dostawców , agentów i / lub ich dostawców treści. Wszystkie elementy usług, w tym, bez ograniczeń, ogólny projekt i treść, są chronione przez ubiór handlowy, prawa autorskie, prawa moralne, znaki towarowe i inne prawa związane z prawami własności intelektualnej. Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego takie usługi są udostępniane. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo autorskie, Użytkownik nie może modyfikować żadnego z tych materiałów i nie może kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać żadnych informacji lub prac zawartych w tym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych zgodnie z prawami autorskimi, użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody przed ponownym wykorzystaniem wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, które są dostępne w usługach. Będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, ustaw i rozporządzeń krajowych i międzynarodowych dotyczących korzystania z usług. Usługi, jego treść i wszystkie powiązane prawa pozostają wyłączną własnością LOGO lub jego licencjodawców, sprzedawców, agentów i / lub ich dostawców treści, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

V.4.4 Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe używane w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy LOGO lub jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów, dostawców lub licencjodawców. Użytkownik nie może wykorzystywać, kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać, przekazywać ani modyfikować znaków towarowych LOGO w jakikolwiek sposób, w tym w reklamie lub reklamie dotyczącej dystrybucji materiałów w usługach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy LOGO. Nie używaj imienia LOGO ani żadnego języka, obrazów ani symboli, które mogłyby, w opinii LOGO, sugerować poparcie LOGO w jakiejkolwiek

 

(a) formie pisemnej lub ustnej reklamy lub jej prezentacji

(b) broszury, biuletynu, książce lub innym pisemnym materiale bez względu na rodzaj, bez uprzedniej pisemnej zgody

 

 

V.4.5 LOGO nie zachęca i nie poszukuje zgłoszeń użytkownika, które wynikają z jakiegokolwiek działania, które:

 

(a) może stwarzać ryzyko szkody, straty, urazu fizycznego lub psychicznego, emocjonalnego dystresu, śmierci, niepełnosprawności, zniekształcenia lub choroby fizycznej lub psychicznej tobie, jakiejkolwiek innej osobie lub dowolnemu zwierzęciu

(b) może stworzyć ryzyko jakiejkolwiek innej utraty lub uszkodzenia jakiejkolwiek osoby lub mienia

(c) może stanowić przestępstwo lub czyn niedozwolony.

 

Zgadzasz się, że nie prowadziłeś i nie będziesz angażować się w żadne z powyższych działań w związku z tworzeniem twojego zgłoszenia użytkownika. Nie ograniczając powyższego, zgadzasz się, że w związku z twoim poddaniem się, nie będziesz zadawał emocjonalnego dystresu innym ludziom, nie będziesz poniżał innych ludzi, nie będziesz atakował lub groził innym ludziom, nie wejdziesz na własność prywatną bez pozwolenia, nie podszyjesz się pod inną osobę ani nie przedstawisz fałszywego oświadczenia o twojej osobie, tytule lub upoważnieniu i nie będziesz w inny sposób angażować się w żadną działalność, która może skutkować obrażeniami, śmiercią, uszkodzeniem mienia i / lub odpowiedzialnością jakiegokolwiek rodzaju. LOGO odrzuci wszelkie zgłoszenia użytkowników, w których LOGO uważa, według własnego wyłącznego uznania, że takie działania mają miejsce. W przypadku powiadomienia przez Użytkownika o zgłoszeniu, które rzekomo narusza którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, LOGO zastrzega sobie prawo do ustalenia, według własnego wyłącznego uznania, jeżeli takie naruszenie miało miejsce, oraz do usunięcia wszelkich takich zgłoszeń z usług w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

 

V.4.6 Zabronione jest korzystanie z usług w celu publikowania lub wysyłania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, naruszających prawo, zagrażających, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych lub wulgarnych lub jakichkolwiek materiałów, które naruszają lub niewłaściwie wykorzystują własność intelektualną osób trzecich lub mogą stanowić lub zachęcać do zachowania, które może być uznane za przestępstwo lub w inny sposób naruszyć jakiekolwiek prawo. Użytkownik zgadza się również, że wysyłanie lub wysyłanie niezamawianych reklam w usługach lub za ich pośrednictwem jest wyraźnie zabronione na mocy niniejszej umowy. Oprócz wszelkich środków prawnych, które możemy mieć na mocy prawa lub w ramach kapitału własnego, jeśli ustalimy, według naszego wyłącznego uznania, że naruszyłeś lub zamierzasz naruszyć powyższe zakazy lub jakiekolwiek obowiązujące zasady lub zasady powiązane z niniejszą umową, możemy podjąć wszelkie działania, które uważamy za niezbędne, aby zapobiec naruszeniu, w tym, bez ograniczeń, zakazać użytkownikowi korzystania z usług i / lub natychmiastowego usuwania powiązanych materiałów z usług w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Będziemy w pełni współpracować z dowolnymi organami ścigania lub nakazem sądowym lub wezwaniem do sądu, żądając lub nakazując nam ujawnienie tożsamości osób zamieszczających takie materiały.

V.4.7 Użytkownik zgadza się, że nie będzie używał żadnego robota, pająka, skrobaka lub innych zautomatyzowanych środków dostępu do usług w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Ponadto Użytkownik zgadza się, że nie będzie:

 

(a) podejmował żadnych działań, które nakładają lub mogą narzucać, w naszym jedynym i absolutnym uznaniu, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury

(b) ingerować lub próbować ingerować w prawidłowe działanie strony lub jakiekolwiek działania prowadzone w ramach usług

(c) ominiemy wszelkie środki, które możemy wykorzystać w celu zapobiegania lub ograniczania dostępu do usług

 

V.4.8 Z wyjątkiem przypadków ujawnionych w naszej polityce prywatności, nie będziemy monitorować, edytować ani ujawniać treści twoich wiadomości E-mail ani treści publikowanych w usługach, chyba że będą wymagane podczas zwykłej konserwacji usług i ich systemów lub chyba że jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu

 

(a) przestrzegania prawa lub przestrzegania procesu prawnego obsługiwanych usług

(b) chronić i chronić prawa lub własność, usług lub użytkowników usług

(c) działać w sytuacjach awaryjnych w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego naszych użytkowników, usług lub społeczeństwa. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść swoich wiadomości, a LOGO nie ma obowiązku wstępnego rozpoznawania takich treści. Jednakże, będziemy mieć prawo według własnego wyłącznego uznania do edytowania, odmawiania publikowania lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych do usług lub opublikowanych w usługach w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ograniczając powyższego, będziemy mieć prawo do usunięcia wszelkich materiałów, które naszym zdaniem naruszają postanowienia niniejszego regulaminu lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, oraz dodatkowego prawa do odmowy każdemu użytkownikowi, który nie zastosuje się do jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy, dostępu do usługi lub dowolna ich część.

 

V.4.9 Treści publikowane przez użytkownika i zgłoszenia użytkowników nie odzwierciedlają poglądów LOGO ani żadnej osoby związanej z LOGO, a my nie kontrolujemy tej treści. W żadnym wypadku nie będziesz reprezentować ani sugerować, bezpośrednio lub pośrednio, poparcia LOGO dla treści publikowanych przez użytkownika. LOGO nie gwarantuje dokładności ani wiarygodności treści publikowanych przez użytkowników w naszych usługach lub zgłoszeniach użytkownika publikowanych za pośrednictwem naszych usług i nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, które użytkownik może podjąć w wyniku przeglądu opublikowanego takiej treści lub zgłoszenia użytkownika. Korzystając z usług użytkownik może być narażony na treści które mogą być obraźliwe, budzące zastrzeżenia, szkodliwe, niedokładne lub zwodnicze. Może również istnieć ryzyko związane z kontaktem z osobami niepełnoletnimi, ludźmi działającymi pod fałszywym pretekstem, sprawami handlu międzynarodowego i obcokrajowcami. Korzystając z naszych usług, ponosisz wszelkie powiązane z tym ryzyko.

V.4.10 Czasami usługi LOGO mogą zawierać linki do stron internetowych, które nie są własnością, nie są zarządzane, ani kontrolowane przez firmę LOGO lub jej podmioty stowarzyszone. Wszystkie takie linki są dostępne wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuszczasz nasze usługi. A LOGO, ani żadna z naszych spółek stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności za treści, materiały lub inne informacje znajdujące się na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub dostępne z niej. Ani LOGO, ani żadna z naszych firm stowarzyszonych nie popiera, nie gwarantuje, nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących jakichkolwiek innych stron internetowych, ani żadnych treści, materiałów ani innych informacji znajdujących się lub dostępnych na innych stronach internetowych, ani wyników, które użytkownik może uzyskać korzystając z innych stron. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do innych stron internetowych powiązanych z usługami czyni to całkowicie na własne ryzyko.

V.4.11 W niektórych przypadkach współpracujemy z innymi firmami w ramach naszych usług. W takich przypadkach użytkownik dokonuje transakcji bezpośrednio z drugą stroną. Na tych stronach lub lokalizacjach firma lub marka partnerów jest wyraźnie widoczna, a ich umowa jest publikowana. Korzystając z tych stron partnerskich, jesteś związany umową partnerską oraz z pozostałymi obowiązkami związanymi z niniejszą zmową. W przypadku konfliktu między niniejszą umową a umową partnera, nasza umowa będzie miała pierwszeństwo.

V.4.12 Użytkownik lub firma LOGO może zawiesić lub wypowiedzieć prawo użytkownika do korzystania z usług w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu. Możemy również zablokować dostęp użytkownika do naszych usług w przypadku:

 

(a) naruszenia postanowień niniejszej umowy

(b) nie jesteśmy w stanie zweryfikować ani uwierzytelnić żadnych informacji, które nam przekazujesz

(c) uważamy, że twoje działania mogą spowodować stratę finansową lub odpowiedzialność prawną za ciebie dla naszych użytkowników lub nas

 

V.4.13 Oświadczasz, że masz skończone 18 lat, masz prawo i upoważnienie do zawarcia niniejszej umowy, jesteś w pełni zdolny i kompetentny do spełnienia warunków, warunków i zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie, a twoje korzystanie z naszych usług jest i będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś, zgadzasz się i będziesz przestrzegać warunków niniejszej umowy. Ponadto użytkownik oświadcza i gwarantuje, że twoje zgłoszenie użytkownika i wszystkie jego elementy są

 

(a) własnością lub są kontrolowane wyłącznie i wyłącznie przez ciebie, masz uprzednią pisemną zgodę prawowitego właściciela treści zawartych w zgłoszeniach użytkownika, lub jesteś inaczej prawnie upoważniony do przyznania wszystkich praw przyznanych w niniejszym dokumencie

(b) wykorzystanie przez LOGO twoich danych użytkownika zgodnie z opisem nie narusza praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do reklamy ani innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, narusza jakiekolwiek prawo, regulację lub jakiekolwiek prawo jakiegokolwiek rodzaju lub w inny sposób stanowić podstawę do jakiegokolwiek roszczenia lub odpowiedzialności podlegającej zaskarżeniu, w tym między innymi prawa do reklamy i prywatności oraz zniesławienia.

 

Ponadto użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne zgłoszenia użytkowników i konsekwencje ich publikowania lub publikowania.

 

V.4.14 Usługi mogą oferować pewne funkcje które są dostępne dla ciebie za pośrednictwem twojego urządzenia bezprzewodowego. Te funkcje i usługi mogą obejmować dostęp do funkcji usług i przesyłanie treści do usług, otrzymywanie wiadomości, w tym wiadomości tekstowe i SMS, oraz pobieranie aplikacji do urządzenia bezprzewodowego. Użytkownik może naliczać standardowe opłaty za wiadomości, dane i inne opłaty za korzystanie z funkcji bezprzewodowych. Opłaty mogą pojawić się na rachunku za połączenia bezprzewodowe lub zostać potrącone z salda przedpłaty. Twój operator może zabronić lub ograniczyć niektóre funkcje bezprzewodowe które mogą być niezgodne z twoim operatorem lub urządzeniem bezprzewodowym. Należy sprawdzić u swojego operatora czy są dostępne i ile one kosztują. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tych problemów. Potwierdzasz, że jesteś aktualnym subskrybentem i / lub zwyczajowym użytkownikiem numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego w usługach i masz prawo do ponoszenia wszelkich opłat za wiadomości lub danych, które mogą być naliczane przez twojego operatora. Zabrania się rejestrowania numeru telefonu komórkowego, który nie jest twoim własnym. Jeśli stwierdzimy, że podane informacje są nieprawdziwe lub niedokładne, możemy zatrzymać, zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika do usług w dowolnym momencie. Twój udział w usługach jest całkowicie dobrowolny.

V.4.15 Wyrażasz zgodę na to, że w odniesieniu do funkcji bezprzewodowych, dla których jesteś zarejestrowany, możemy wysyłać komunikację do twojego urządzenia bezprzewodowego w odniesieniu do nas lub innych stron. Ponadto możemy zbierać informacje związane z korzystaniem z funkcji bezprzewodowych. Jeśli użytkownik zarejestrował się za pośrednictwem usług dla funkcji bezprzewodowych, wówczas zgadza się powiadomić nas o wszelkich zmianach w kontaktach bezprzewodowych i zaktualizować konto w usługach w celu odzwierciedlenia wprowadzonych zmian.

V.4.16 Musisz niezwłocznie powiadomić LOGO o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego użycia twojego telefonu komórkowego. Mimo, że LOGO nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty spowodowane przez nieuprawnione użycie urządzenia mobilnego, użytkownik może być odpowiedzialny za straty LOGO lub innych z powodu takiego nieuprawnionego użycia.

V.4.17 Ani LOGO, ani ty nie będzie odpowiedzialni za szkody lub za opóźnienia lub niepowodzenia w działaniu wynikające z działań lub zdarzeń znajdujących się poza ich rozsądną kontrolą, w tym, bez ograniczeń:

pożar, błyskawica, wybuch, gwałtowny wzrost lub awaria, woda, czyny wojna, rewolucja, zamieszki społeczne lub działania władz cywilnych lub wojskowych lub wrogów publicznych, jakichkolwiek praw lub wymogów jakiegokolwiek rządu lub organu prawnego lub jakiegokolwiek przedstawiciela takiego rządu lub podmiotu prawnego oraz lub niepokoje pracowników, w tym, bez ograniczeń, strajki, spowolnienia lub bojkoty, niemożliwość zabezpieczenia surowców, urządzeń transportowych, niedoborów paliwa lub energii, lub działań zaniechań zwykłych przewoźników.

 

V.4.18 Niniejsza umowa i wszelkie dodatkowe warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie a wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim, bez względu na jego sprzeczności z przepisami prawa. Wersja drukowana niniejszej umowy będzie dopuszczalna w postępowaniu sądowym i administracyjnym na podstawie niniejszej umowy lub w związku z nią w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty handlowe i rejestry pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej. Kiedy komunikujesz się z nami elektronicznie, na przykład za pośrednictwem wiadomości E-mail lub SMS, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Pamiętaj, że nie jesteśmy zobowiązani odpowiadać na pytania, które otrzymujemy. Wyrażasz zgodę na to, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które dostarczamy tobie w formie elektronicznej, spełniają wszelkie wymogi prawne, które są przekazywane na piśmie. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy. Nie gwarantujemy ciągłego, nieprzerwanego ani bezpiecznego dostępu do naszych usług, a działanie usług może być zakłócane przez wiele czynników poza naszą kontrolą. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie naruszone, a pozostałe postanowienia będą egzekwowane. Zgadzasz się, że niniejsza umowa może być automatycznie przydzielana przez firmę LOGO wyłącznie według naszego wyłącznego uznania. Nagłówki służą wyłącznie celom referencyjnym i w żaden sposób nie definiują, nie ograniczają, nie interpretują ani nie opisują zakresu lub zakresu takiej sekcji. Nasze zaniechanie działania w odniesieniu do naruszenia przez ciebie lub innych nie zrzeka się naszego prawa do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń. Wszystkie sekcje, które ze względu na kontekst powinny przetrwać niniejszą umowę, pozostają w mocy po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zgadza się zrzec, a ty niniejszym zrzekasz się wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i wspólnych, które mogą pozwolić, aby umowa była interpretowana przeciwko jej twórcy. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie lub w dodatkowych warunkach

 

(a) żadne niepowodzenie lub opóźnienie przez ciebie lub nas w korzystaniu z jakichkolwiek praw, uprawnień lub środków naprawczych będą działać jako zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa, mocy lub środków zaradczych

(b) żadne zrzeczenie się ani modyfikacja żadnego z warunków niniejszej umowy ani żadnych dodatkowych warunków nie będzie skuteczne, chyba że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane lub w inny sposób autoryzowane przez stronę, przeciwko której ma zostać przeprowadzone wykonanie zrzeczenia lub modyfikacji.

 

Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie i konserwację wszystkich urządzeń i innego sprzętu i oprogramowania, a także wszystkich dostawców usług internetowych, usług mobilnych i innych usług potrzebnych do uzyskania dostępu do usług i korzystania z nich, a użytkownik będzie odpowiedzialny za wszystkie opłaty z nimi związane. LOGO kontroluje i obsługuje usługi z biur w polsce i nie zapewnia, że usługi są odpowiednie lub dostępne do użytku w kraju oraz poza nim. Jeśli korzystasz z usług, robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi użytkowania oraz treści akceptowanych którę obowiązują w przepisach lokalnych. Usługi mogą opisywać produkty i usługi dostępne tylko w polsce. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępności usług i / lub dostarczania dowolnych treści, programów, produktów, usług lub innych funkcji opisanych lub dostępnych w usługach dowolnej osobie, podmiotowi, obszarze geograficznym lub jurysdykcji w dowolnym czasie i według własnego wyłącznego uznania oraz w celu ograniczenia ilości wszelkich treści, programów, produktów, usług lub innych oferowanych przez nas funkcji. Ty i LOGO odrzucamy wszelkie wnioski do niniejszej umowy o konwencję o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

V.4.19 W trakcie świadczenia usług możemy działać jako dostawca usług i oferować usługi jako dostawca materiałów i linków do witryn stron trzecich. W rezultacie są to materiały osób trzecich, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy, mogą być przesyłane, przechowywane, udostępniane lub udostępniane w inny sposób przy użyciu usług. LOGO ma określone prawnie obowiązujące procedury dotyczące zarzutów naruszenia praw autorskich w usługach. LOGO przyjęło zasadę, która przewiduje natychmiastowe usunięcie wszelkich treści lub zawieszenie jakiegokolwiek użytkownika, który narusza prawa umowy lub strony trzeciej, lub który w inny sposób naruszył jakiekolwiek prawa lub przepisy dotyczące własności intelektualnej, lub którykolwiek z warunków niniejszej umowy. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne za pośrednictwem usług naruszają prawa autorskie, powinieneś powiadomić nas o tym za pomocą procedury powiadamiania o roszczeniach z tytułu naruszenia prawa zgodnie z ustawą polską. Będziemy reagować szybko, aby usunąć lub zablokować dostęp do materiału, który rzekomo narusza, i będzie postępować pozgodnie z procedurami określonymi w ustawie w celu rozstrzygnięcia roszczenia między stroną zgłaszającą a domniemanym sprawcą naruszenia, który dostarczył treści. Proszę kierować zawiadomienia o naruszeniu na podstawie ustawy:

 

(a) proszę podać występujące naruszenie

(b) zidentyfikować dzieło chronione prawem autorskim lub inną własność intelektualną, której roszczenia zostały naruszone

(c) zidentyfikuj materiały w usługach, które twoim zdaniem naruszają prawo, z wystarczającą ilością szczegółów, abyśmy mogli zlokalizować je w naszych usługach

(d) oświadczenie użytkownika, że w dobrej wierze wie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo

(e) oświadczenie składane przez użytkownika pod karą krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne że jest właścicielem praw autorskich, których dotyczy lub że jest upoważniony do działania w imieniu jego właściciela

(f) twój adres, numer telefonu i adres E-mail

(g) twój fizyczny lub elektroniczny podpis

 

V.4.20 Możemy powiadomić naszych użytkowników o wszelkich zawiadomieniach o naruszeniu praw poprzez ogólne powiadomienie o każdej z naszych usług, pocztę elektroniczną na adres E-mail użytkownika w naszych rejestrach lub pisemną korespondencją wysyłaną pocztą do fizycznego użytkownika na adres w naszych rejestrach. Jeśli otrzymasz powiadomienie o naruszeniu praw, możesz przekazać roszczenie wzajemne na piśmie wyznaczonemu agentowi, który zawiera poniższe informacje. Aby być skutecznym, roszczenie musi być pisemnym komunikatem obejmującym:

 

(a) twój fizyczny lub elektroniczny podpis

(b) identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został wyłączony, oraz lokalizacja, w której materiał ukazał się zanim został usunięty lub dostęp do niego został wyłączony

(c) oświadczenie składane przez ciebie pod karą krzywoprzysięstwa, że masz w dobrej wierze przekonanie, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału do usunięcia lub wyłączenia

(d) twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu oraz oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję sądu okręgowego w którym znajduje się twój fizyczny adres, lub jeśli twój adres zamieszkania znajduje się poza polską, do sądu przez nas wyznaczonego oraz że akceptujesz usługę przetwarzania danych osobowych, które dostarczymy z powiadomieniem o materiałach przypuszczalnie naruszających prawo lub przedstawiciela takiej osoby.

 

V.5 AKTUALIZACJE

V.5.1 Nasze usługi, warunki, w których oferujemy usługi mogą być modyfikowane. Wyraźnie zgadzasz się na to i następujące:

 

(a) możemy przestać oferować usługi zgodnie z warunkami lub warunkami dodatkowymi

(b) za każdym razem, gdy korzystasz z usług, zawierasz z nami nową umowę na obowiązującym wówczas regulaminie

(c) zgadzasz się, że możemy poinformować ciebie o wszelkich zaktualizowanych warunkach, zamieszczając link do aktualnej wersji niniejszej umowy w aplikacji, usługach i / lub w każdym innym rozsądnym sposobie powiadomienia, które wybierzemy

(d) korzystanie z usług po takim powiadomieniu stanowi twoją przyszłą umowę wraz ze zmienioną umową

(e) zanim skorzystasz z usług, zapoznasz się z zamieszczoną umową użytkownika / warunkami korzystania z usługi oraz wszelkimi obowiązującymi warunkami dodatkowymi

(f) wyrażasz zgodę na to, że zmieniona umowa będzie obowiązywać w zakresie nowych zastosowań i transakcji od momentu ich opublikowania lub późniejszej daty określonej w nich lub w innym powiadomieniu skierowanym do ciebie lub w aplikacji

(g) niniejsza umowa którea ma zastosowanie, gdy użytkownik wcześniej korzystał z usług, będzie nadal obowiązywać w przypadku takiego wcześniejszego użycia, chyba że zostanie to wspólnie uzgodnione

 

V.5.2 W przypadku, gdy jakiekolwiek powiadomienie użytkownika o nowych, zmienionych lub dodatkowych warunkach okaże się niewystarczające, uprzednia umowa między tobą a LOGO będzie kontynuowana do momentu wystąpienia wystarczającego powiadomienia o zawarciu nowej umowy.

V.5.3 Powinieneś przed korzystaniem z usług sprawdzać aplikację, stronę główną i adres E-mail, który powiązałeś ze swoim kontem, aby otrzymywać powiadomienia

V.5.4 Możesz odrzucić wszelkie nowe, zmienione lub dodatkowe warunki, zaprzestając korzystania z usług i powiązanych usług.

V.5.5 Jeśli nie rozumiesz żadnej z powyższych umów lub masz jakiekolwiek pytania lub komentarze, zapraszamy do kontaktu z nami. Przystępując do korzystania z usług, użytkownik wyraża zgodę na to, że

 

(a) możemy przekazywać powiadomienia o ważnych sprawach, umieszczając w widocznym miejscu na stronie głównej usługi lub w inny uzasadniony sposób, które określamy według naszego wyłącznego uznania

(b) możemy kontaktować się z tobą i wysyłać ci wiadomości pocztą oraz pocztą elektroniczną pod adresy podane na twoim koncie.

 

Informacje te mogą obejmować komunikację marketingową dotyczącą usług, a także inne oferty promocyjne niezwiązane z usługami i użytkownik zgadza się na otrzymywanie takich informacji od nas, nawet jeśli uprzednio nam oświadczył, że nie chce już otrzymywać od nas informacji. Twoja rejestracja do usług będzie stanowić twoją wyraźną zgodę na otrzymywanie od nas tych informacji marketingowych i podobnych. Użytkownik może potencjalnie zmodyfikować określone rodzaje wiadomości E-mail otrzymanych od nas w związku z usługami, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w takich wiadomościach E-mail. Takie zmiany będą miały wpływ tylko na naszą korespondencję E-mail w zakresie opisanym w procesie modyfikacji. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas, jeśli zmienisz swój adres E-mail lub adres pocztowy, aktualizując swoje konto.

 

V.5.6 Wszystkie projekty, grafika, selekcje tekstu, układy i całe oprogramowanie są chronione prawami autorskimi © 2019 LOGO i powiązanymi z nimi firmami lub ich licencjodawcami.

 

V.6 ZASTOSOWANIE DO APPLE IOS

V6.1 Jeśli uzyskujesz dostęp lub korzystasz z naszych usług za pośrednictwem urządzenia wyprodukowanego i / lub sprzedanego przez Apple w zakresie, w jakim użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji za pośrednictwem urządzenia Apple, przyjmuje do wiadomości, że niniejsza umowa została zawarta między użytkownikiem a LOGO oraz, że Apple nie jest stroną niniejszej umowy, z wyjątkiem beneficjenta będącego stroną trzecią.

V.6.2 Wszelkie licencje udzielone użytkownikowi w niniejszej umowie podlegają dozwolonym warunkom użytkowania określonym w regulaminie Apple App Store (http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html) oraz wszelkie warunki umowy stron trzecich mające zastosowanie do aplikacji.

V.6.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że LOGO, a nie Apple, jest odpowiedzialne za udostępnienie aplikacji i treści.

V.6.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie jest w żaden sposób zobowiązany do świadczenia jakichkolwiek usług serwisowych lub wsparcia dla użytkownika w odniesieniu do naszej aplikacji.

V.6.5 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do naszej aplikacji.

V.6.6 Niezależnie od jakichkolwiek sprzecznych z niniejszymi warunkami postanowień i warunkami niniejszej umowy, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyłącznie w przypadku Apple i LOGO, LOGO a nie Apple odpowiada za wszelkie roszczenia związane z naszą aplikacją nie ograniczając się do:

 

(a) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt

(b) wszelkich roszczeń, że aplikacja nie jest zgodna z jakimkolwiek obowiązującym wymogiem prawnym lub regulacyjnym

(c) roszczeń wynikających z ochrony konsumenta lub podobnego ustawodawstwa

 

V.6.7 Ponadto zgadzasz się, że jeśli aplikacja lub twoje posiadanie i korzystanie z aplikacji będą naruszały prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, nie ponosisz odpowiedzialności za dochodzenie, obronę, rozstrzygnięcie i zwolnienie z takich roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej.

V.6.8 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple i podmioty zależne od Apple są beneficjentami niniejszej umowy będącymi stronami trzecimi i że po zaakceptowaniu warunków niniejszej umowy Apple będzie miało prawo w celu egzekwowania niniejszej umowy wobec ciebie jako beneficjenta będącego stroną trzecią.

V.6.9 Korzystając z aplikacji, zgadzasz się przestrzegać wszelkich warunków stron trzecich, które mają zastosowanie do każdej platformy, strony internetowej, technologii lub usługi, która wchodzi w interakcję z aplikacją.

 

V.7 MAPY GOOGLE

V.7.1 Mapy które udostępniamy tobie w naszej aplikacji, opierają się na aktualnych dostępnych nam mapach, które mogą być dostarczane przez osoby trzecie, na przykład przez włączenie interfejsu API Map Google, i mogą być niedokładne lub niekompletne. Jeśli korzystasz z funkcji map, które udostępniamy za pośrednictwem naszej aplikacji, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na wiążące warunki korzystania z Google Maps i Google Earth. Dodatkowe warunki korzystania z usługi znajdziesz na (https://maps.google.com/help/terms_maps.html).

 

V.8 AKCEPTACJA UMOWY

Oświadczam, że mam co najmniej 18 lat i że przeczytałem i wyraźnie zgadzam się na warunki określone w niniejszej umowie.

 

LUB

 

Oświadczam, że jestem rodzicem i / lub opiekunem prawnym nieletniego użytkownika, który ma co najmniej 13 lat i mam co najmniej 18 lat. Przeczytałem i wyraźnie zgadzam się z warunkami określonymi w niniejszej umowie. Upoważniam do korzystania z usług przez nieletniego użytkownika za pośrednictwem mojego konta, a także zaświadczam, że nie zezwoliłem żadnemu małoletniemu na założenie konta, ale wyraźnie wyraziłem zgodę na jakiekolwiek korzystanie ze skuteru tylko na mocy niniejszej umowy, pod moim kontem. Będę nadzorował i zapewnie, że małoletni użytkownik będzie przestrzegał wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie i wyraźnie zgodzę się zabezpieczyć LOGO´s i osoby przed wszelkimi nadużyciami, konsekwencjami, roszczeniami, żądaniami, przyczynami działania, straty, zobowiązania, odszkodowania, obrażenia, opłaty, kosztów i wydatków, kary, honoraria adwokackie, sądy, zarówno przewidywalne, jak i nieprzewidziane, a także znane lub nieznane w wyniku nieletni korzysta z produktu i / lub dowolnej usługi. Ponadto wyraźnie gwarantuję akceptację warunków umowy przez niepełnoletniego, a ja ponoszę odpowiedzialność za wszelkie naruszenia powyższych oświadczeń, gwarancji i / lub niniejszej umowy i / lub każdą próbę nieletniego o unieważnienie niniejszej umowy.

 

LOGO-SHARING

Oświadczam, że mam co najmniej 18 lat i że przeczytałem i wyraźnie zgadzam się na warunki określone w niniejszej umowie.

 
LUB 
 
 

Oświadczam, że jestem rodzicem i / lub opiekunem prawnym nieletniego użytkownika, który ma co najmniej 13 lat i mam co najmniej 18 lat. Przeczytałem i wyraźnie zgadzam się z warunkami określonymi w niniejszej umowie. Upoważniam do korzystania z usług przez nieletniego użytkownika za pośrednictwem mojego konta, a także zaświadczam, że nie zezwoliłem żadnemu małoletniemu na założenie konta, ale wyraźnie wyraziłem zgodę na jakiekolwiek korzystanie ze skuteru tylko na mocy niniejszej umowy, pod moim kontem. Będę nadzorował i zapewnie, że małoletni użytkownik będzie przestrzegał wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie i wyraźnie zgodzę się zabezpieczyć LOGO´s i osoby przed wszelkimi nadużyciami, konsekwencjami, roszczeniami, żądaniami, przyczynami działania, straty, zobowiązania, odszkodowania, obrażenia, opłaty, kosztów i wydatków, kary, honoraria adwokackie, sądy, zarówno przewidywalne, jak i nieprzewidziane, a także znane lub nieznane w wyniku nieletni korzysta z produktu i / lub dowolnej usługi. Ponadto wyraźnie gwarantuję akceptację warunków umowy przez niepełnoletniego, a ja ponoszę odpowiedzialność za wszelkie naruszenia powyższych oświadczeń, gwarancji i / lub niniejszej umowy i / lub każdą próbę nieletniego o unieważnienie niniejszej umowy.

 

UWAGA! WSZYSTKIE ZASADY UMOWY SĄ WAŻNE TYLKO W JĘZYKU POLSKIM. WSZYSTKIE NASZE TŁUMACZENIA DO INNYCH JĘZYKÓW SĄ WYRAŹNIE WYKORZYSTYWANE TYLKO DO UŻYTKU INFORMACYJNEGO, ZA KTÓRY NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. WSZYSTKIE BŁĘDY I ODCHYLENIA Z POLSKIEGO JĘZYKA UMOWY NIE SĄ WAŻNE. JEDNAK JAK JEST ODCHYLENIE LUB BLĄD NA NASZĄ KORZYŚĆ, WTEDY JEST BRANY TEN POD UWAGĘ.

 

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ KAŻDE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY. TO USTALA WARUNKI PRAWNE WIĄŻĄCE ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG. UZYSKUJĄC DOSTĘP DO NASZYCH USŁUG I / LUB KORZYSTAJĄC Z NICH, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA PRAWO ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZĄ UMOWĘ I WARUNKI UŻYTKOWANIA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W TYM ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI POZWOLEŃ, NIE UŻYWAJ NASZYCH USŁUG.

 

 

Niniejsza umowa z użytkownikiem i warunki świadczenia usługi (zwane łącznie "umową") to prawnie wiążąca umowa między Tobą ("ty", "twój" lub "użytkownik") i LOGO-SHARING SPÓŁKA Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, prowadząca działalność jako LOGO i prowadząca uslugi jako LOGO ("LOGO", "LOGO´s", "my", "nas" lub "nasz"). Niniejsza umowa określa warunki i postanowienia regulujące korzystanie przez Użytkownika z naszych usług.

 

LOGO-SHARING SPÓŁKA Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Domaniewska 17/19, lok. 133

02-672 Warszawa

KRS 0000769165

NIP 5213854378

REGON 382426183

 

 

WAŻNA INFORMACJA: UŻYTKOWNIK NIE POSIADA JAKICHKOLWIEK SPRZECIWÓW DO MIESCA NADANIA SĄDU KTORE NADAJE LOGO.

DBAJ O KRAJ.

DBAJ O KRAJ.

DBAJ O KRAJ.

LOGO-SHARING © 2019 COPYRIGHT